Gepubliceerd op dinsdag 25 oktober 2016
IEF 16330
Rechtbank Amsterdam ||
24 okt 2016
Rechtbank Amsterdam 24 okt 2016, IEF 16330; (Local B.V. tegen Studio Local Affairs B.V.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-studio-local-affairs-moet-gestaakt-worden-in-verband-met-verwarringsgevaar

Ingezonden door: Gregor Vos, Brinkhof

Handelsnaam ‘studio local affairs’ moet gestaakt worden in verband met verwarringsgevaar

Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2016, IEF 16330 (Local B.V. tegen Studio Local Affairs B.V.) Handelsnaam. Beeldmerk. Eiseres heeft een beeldmerk gedeponeerd waar ‘local’ in verwerkt is voor klasse 35. Eiseres is op de hoogte geraakt van het gebruik door gedaagde van de handelsnaam ‘local affairs’. Eiseres stelt, terecht, dat het gebruik van de handelsnaam ‘local affairs’ gestaakt moet worden, omdat dit op op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam ‘local’ van eiseres. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woord ‘local’ niet beschrijvend is in die zin dat het een indirecte associatie oproept met een activiteit die behoort tot de bedrijfsvoering van partijen. Het is veeleer een suggestieve naam, een naam die een bepaalde sfeer oproept, namelijk die van plaatselijke betrokkenheid. Het is geen gebruikelijke term in de branche die zich met architectuur of herontwikkeling bezighoudt. Dit betekent dat het standpunt van gedaagde dat deze naam slechts geringe bescherming geniet op grond van de Handelsnaamwet niet wordt gevolgd.

4.6 De handelsnamen ‘local’ en ‘studio local affairs’ hebben het gebruik van het woord local gemeen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woord ‘local’ niet beschrijvend is in die zin dat het een indirecte associatie oproept met een activiteit die behoort tot de bedrijfsvoering van partijen. Het is veeleer een suggestieve naam, een naam die een bepaalde sfeer oproept, namelijk die van plaatselijke betrokkenheid. Het is geen gebruikelijke term in de branche die zich met architectuur of herontwikkeling bezighoudt. Dit betekent dat het standpunt van gedaagde dat deze naam slechts geringe bescherming geniet op grond van de Handelsnaamwet niet wordt gevolgd.
‘Local’ is verder een dominerend element in de handelsnaam ‘studio local affairs.’ De toevoeging ‘studio’ is immers een gebruikelijke aanduiding voor een architectenbureau en mist voldoende onderscheidend vermogen. De voorzieningenrechter volgt het standpunt van eiseres dat aannemelijk is dat in de praktijk de naam van de onderneming van de gedaagde kortweg bekent zal komen te staan onder de naam ‘local affairs.’ De aanduiding ‘studio’ zal veel minder worden gebruikt omdat de combinatie van de drie woorden in de praktijk te lang is. (…)
Door de geringe afwijking in de naamgeving is bij de gemiddelde consument van de producten en diensten verwarringsgevaar te duchten. De aard van de ondernemingen van partijen vertonen sterke gelijkenis doordat zij beide actief zijn op het gebied van ontwikkeling van vastgoed. (…)
Van belang is verder dat eiseres weliswaar kantoor houdt in Den Haag, maar actief is in de gehele randstad, ook in Amsterdam. Zij heeft een reputatie opgebouwd. Hierdoor is aannemelijk dat met het gebruik van de handelsnaam van gedaagde tussen de ondernemingen van partijen verwarring te duchten is. Ten slotte weegt mee dat gedaagde voorafgaande aan haar oprichting dit jaar onderzoek heeft gedaan naar de naamgeving, wist van het bestaan en de diensten van eiseres, en ondanks de juridische en financiële risico’s haar naamgeving heeft doorgezet, terwijl onvoldoende duidelijk is geworden waarom niet voor een andere niet-inbreukmakende handelsnaam is gekozen.

4.9. Gezien het voorgaande is voldoende aannemelijk dat gedaagde met het gebruik van het teken ‘studio local affairs’ eveneens inbreuk maakt op het beeldmerk van eiseres als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het gaat immers om het gebruik van soortgelijke waren of diensten waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

4.10. Doordat aannemelijk is dat de door gedaagde gevoerde handelsnaam ‘studio local affairs’ een aanduiding bevat die slechts in geringe mate afwijkt van het merk ‘local’ waardoor verwarring omtrent de herkomst van de waren ofwel diensten te duchten is, is tot slot ook artikel 5a Hnw geschonden.

4.11 Op grond van het voorgaande dient gedaagde het gebruik van de naam ‘studio local affairs’ of ‘local affairs’ te staken. De vorderingen zullen worden toegewezen als na te melden. Gedaagde zal een termijn van 30 dagen worden gegund om aan de geboden te voldoen.