IEF 20801

Gezamenlijk auteursrecht bij samenwerking muziekvideo

Vzr. Gerecht van eerste aanleg van Curaçao 20 juni 2022, IEF 20801; ECLI:NL:OGEAC:2022:154 (Eisers tegen gedaagde) Eiser 1 is eigenaar van de muziekgroep Icons en eiser 2 is de manager van de groep. Binnen deze muziekgroep valt ook de groep Catipa waar gedaagde als musicus samen een nummer mee heeft gemaakt genaamd Bon Tene. Deze samenwerking is beëindigd na onenigheid over de vergoeding van gedaagde. Nadat gedaagde was vertrokken uit de samenwerking hebben Catipa en anderen het nummer Bon Tene omgezet naar het nummer Amor Real, dat in de meeste opzichten afwijkt van het origineel. Naast een gelijk klinkende intro bevat het nieuwe nummer ook twee korte samples van Bon Tene waarin de stem van gedaagde is te horen. Nadat dit nieuwe nummer is gepubliceerd op YouTube heeft gedaagde melding gemaakt van plagiaat en dit nummer tijdelijk laten blokkeren. De rechter start met de conclusie dat op het nummer Bon Tene gezamenlijk auteursrecht rust tussen Catipa en gedaagde. Aannemelijk is vervolgens, aldus de rechter, dat gedaagde ook in het nieuwe muzieknummer mede-rechthebbende is in het gemeenschappelijk auteursrecht. Hierdoor dient ook rekening te worden gehouden met de persoonlijke rechten van gedaagde en kan gedaagde aanspraak maken op toekomende financiële vergoeding.

4.16. Deze omstandigheden - het doel van de samenwerking en het onredelijke verbod van [gedaagde] met betrekking tot ‘Bon Tené - relativeren de inbreuk door [eisers] op [gedaagde]’ auteursrechten met betrekking tot ‘Amor Real’ sterk.

4.17. Op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat een door de bodemrechter vast te stellen beheersregeling in ieder geval zou inhouden dat ‘Amor Real’ door [eisers] (of Decoded) gepubliceerd en geëxploiteerd mag worden en dat de rechten van [gedaagde], zijn persoonlijkheidsrechten daaronder begrepen, daaraan niet in de weg staan, met dien verstande dat [gedaagde] als co-auteur van het arrangement het recht heeft op naamsvermelding. Bij een dergelijke regeling zou voorts een verdeelsleutel moeten worden vastgesteld van de eventueel met ‘Amor Real’ te genereren inkomsten.

4.18. Aannemelijk is dus geworden dat [gedaagde] mede-rechthebbende is in het gemeenschappelijk auteursrecht met betrekking tot het lied ‘Amor Real’. Gelet op het doel van de samenwerking van partijen, de rechten en belangen van [eisers] en de andere bij ‘Amor Real’ betrokken musici, kunnen de vorderingen van [gedaagde] die strekken tot een verbod om ‘Amor Real’ te publiceren en exploiteren niet worden toegewezen. Wel heeft [gedaagde] als co-auteur van het arrangement van ‘Amor Real’ recht op naamsvermelding. Voor zover [eisers] [gedaagde] alsnog in de ‘credits’ vermelden, mag hij ‘Amor Real’ niet opnieuw door YouTube (of andere social media) laten blokkeren. Over een aan [gedaagde] voor de exploitatie van ‘Amor Real’ toekomende financiële vergoeding zijn in dit kort geding geen vorderingen ingesteld. Op dat punt kan derhalve niet worden vooruitgelopen op wat in een door de bodemrechter vast te stellen beheersregeling zal worden bepaald.