IEF 20257

Geschil over lettercombinatie ITP

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 8 oktober 2021, IEF 20257; ECLI:NL:OGEAA:2021:430 (ITPC tegen ITPB) ITPB exploiteert een bouw- en constructiebedrijf. ITPC is voornamelijk werkzaam op het gebied van softwareontwikkeling en netwerkbeheer. ITPC schrijft in een brief gericht aan ITPB dat het softwarebedrijf ook de naam ITP gebruikt en dit als zodanig bekend is op het gehele eiland. Voor het Gerecht vordert ITPC staking van de lettercombinatie ITP door ITPB. Vast staat dat de handelsnaam ITPC als woordmerk geregistreerd staat, echter is ITPB eerder opgericht. Het Gerecht oordeelt dan ook dat ITPC niet gerechtigd is tot het uitsluitend gebruik van de lettercombinatie. Immers heeft ITPB bewijs geleverd dat tegen het wettelijk vermoeden spreekt dat ITPC geacht wordt de eerste gebruiker te zijn van de lettercombinatie. De vorderingen van ITPC worden afgewezen. 

4.4 Blijkens het hiervoor onder 2.3 vermelde uittreksel van de Kamer van Koophandel is ITPC opgericht op 14 maart 2005. Dat brengt naar het oordeel van het Gerecht met zich dat ITPC in elk geval het woordmerk en/of de lettercombinatie niet eerder dan die datum in gebruik kon hebben, terwijl het zelfde geldt voor haar handelsnaam. Vast staat dat ITPB is opgericht op 20 februari 2004, en ITPB heeft in dat verband onbestreden gesteld dat zij vanaf haar oprichting de lettercombinatie ITP gebruikt in haar handelsnamen. Dat vaststaande verband brengt met zich dat ITPB bewijs van het tegendeel heeft geleverd tegen het wettelijk vermoeden dat ITPC geacht wordt de eerste gebruiker te zijn van de lettercombinatie (die dus deel uitmaakt van het woordmerk/haar handelsnaam). Gevolg daarvan is dat ITPC niet gerechtigd is tot het uitsluitend gebruik van de lettercombinatie in de zin van het eerste lid van artikel 2 van de Merkenverordening, waardoor niet gezegd kan worden dat ITPB ten opzichte van ITPC onrechtmatig handelt door eveneens gebruik te maken van de lettercombinatie ITP in haar handelsnaam/bedrijfsvoering.