IEF 17321

Gemiddelde consument zal MSC-keurmerk op blik tonijn uitleggen als "inhoud is verantwoord gevangen"

CvB 29 november 2017, IEF 17321; RB 3046; dossiernr. 2017/00564 - CVB (Princes Tonijn). Zie eerder [RB 2976].  Misleiding. Afwijzing. De klacht betreft de verpakking van vijf soorten visconserven (tonijn in blik) waarop verschillende mededelingen staan met betrekking tot het MSC-keurmerk/certificaat. De klacht luidt in essentie dat de verpakkingen onjuist, misleidend en in strijd met de NRC en MRC zijn, omdat voormelde mededelingen de indruk wekken dat (de betrokken visbedrijven van) Princes of de betrokken vissers MSC-gecertificeerd zijn, terwijl uitsluitend vangsten in aanmerking komen voor MSC-certificering.

Het oordeel van het College

[..]

6. Het College acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument bij zijn aankoopbeslissing het MSC-keurmerk zal zien, nu dit prominent op de verpakking is afgebeeld. Dit keurmerk maakt, mede in combinatie met de overige mededelingen op de verpakkingen die naar duurzaamheid verwijzen, duidelijk dat sprake is van een ‘verantwoorde’ aankoop met het oog op duurzaamheid. De consument zal, zoals voor de hand ligt, het MSC-keurmerk en de daarmee samenhangende mededelingen betrekken op de inhoud van de verpakking. Vermoedelijk zal de gemiddelde consument de mededelingen op de verpakkingen die naar duurzaamheid verwijzen aldus uitleggen dat de inhoud “verantwoord” is door de wijze waarop het product is gevangen. Dit staat met zoveel woorden op verpakking sub d (“Verantwoord gevangen”) terwijl verpakking sub e een vergelijkbare mededeling bevat (“duurzaam gevangen tonijn”). Dat “verantwoord” of “duurzaam” gevangen impliceert dat (in het bijzonder) geen gebruik is gemaakt van zogenaamde “Fish Aggregating Devices” (FAD’S) is overigens zodanig specifiek dat dit niet op de verpakking hoeft te worden vermeld. In dat verband kon Princes, zoals zij heeft gedaan, volstaan met het noemen van de website waarop de consument meer informatie over het MSC-keurmerk kan vinden.

7. Dat sommige bedrijven uitsluitend op duurzame wijze tonijn vangen (zonder FAD’s) en andere bedrijven slechts voor een deel, kan niet algemeen bekend worden geacht. Betwijfeld moet dan ook worden of de gemiddelde consument een dergelijk kennisniveau heeft over de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor tonijn in blik en op basis daarvan zijn keuze in de winkel bepaalt uit de totale hoeveelheid visconserven in de winkelschappen. Nog minder voor de hand ligt het dat, zoals World Wise Foods stelt, de consument op grond van de verpakkingen sub d en e en de daarop voorkomende mededelingen die volgens World Wise Foods een verwijzing naar een bedrijf of naar vissers zijn, de voorkeur zal geven aan Princes in plaats van tonijn van andere bedrijven die tonijn met het MSC-keurmerk verkopen. Het College acht het niet aannemelijk geworden dat de gemiddelde consument bij zijn aankoopbeslissing in de supermarkt nader onderscheid maakt tussen vis die op duurzame wijze is gevangen door een bedrijf dat daarnaast vis op niet-duurzame wijze vangt, en vis die op duurzame wijze gevangen is door een bedrijf dat uitsluitend op duurzame wijze vis vangt. Dat op de verpakkingen tevens wordt gesproken over “duurzame visserij”, “een visserij die onafhankelijk gecertificeerd is”, “vissers die MSC gecertificeerd zijn” en “Uit een MSC gecertificeerd duurzame visserij”, zal de gemiddelde consument daarom bij zijn aankoopbeslissing verder niet beļnvloeden. Het is de consument die belang hecht aan duurzaamheid erom te doen of het product als zodanig verantwoord is, dat wil zeggen tonijn bevat die als ‘duurzaam’ kan worden beschouwd, aan welke eis in voldoende mate is voldaan nu de tonijn in blik op duurzame wijze is gevangen en het eindproduct geacht moet worden op die vangst te zijn gebaseerd. Van misleidende voedselinformatie is aldus geen sprake. Het feit dat World Wise Foods, anders dan Princes, uitsluitend duurzaam gevangen tonijn verkoopt en zij in dat opzicht als bedrijf mogelijk duurzamer is dan Princes, geeft bij de huidige stand van zaken geen aanleiding om uitingen sub d en e misleidend te achten. Dit alles impliceert dat de beslissing van de Commissie ten aanzien van de verpakkingen sub d en e niet in stand kan blijven zodat de primaire grief doel treft. Ten aanzien van deze uitingen wordt de klacht alsnog afgewezen.

[..]

9. Het toetsingskader in incidenteel appel wijkt niet af van dat in principaal appel. Daarbij is van belang dat in principaal appel in feite reeds is geoordeeld over alle mededelingen op de verpakkingen (de totale uitingen), inclusief de hier bedoelde mededelingen. Uitgaande hiervan heeft het College geoordeeld dat de gemiddelde consument die de onderhavige verpakkingen koopt in de veronderstelling dat deze tonijn bevatten die blijkens het MSC-keurmerk op duurzame wijze is gevangen, niet in zijn verwachtingen wordt teleurgesteld. Hieruit volgt dat de inhoudelijke grieven in het incidenteel appel geen doel treffen en tevens dat World Wise Foods geen belang bij de overige grieven heeft, nu deze uitsluitend relevant zouden zijn bij een toewijzing van de klacht. Derhalve wordt beslist als volgt.

De beslissing van het College van Beroep: Het College vernietigt de beslissing van de Commissie in principaal appel en wijst de klacht ten aanzien van de verpakkingen sub d en e alsnog af. Bevestigt de beslissing van de Commissie in incidenteel appel.

Zie ook: Hoogenraad & Haak, Duurzaam: ingeblikte tonijn