IEF 17382

Gehele verwijdering uitzending niet noodzakelijk en niet proportioneel

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017, IEF 17382; ECLI:NL:GHARL:2017:11182 (Avrotros tegen Buurman). Mediarecht. Hoger beroep. Geïntimeerde en buurman hebben vele jaren een geschil over het gebruik van het recht van overpad. De voorzieningenrechter [IEF 17133] verplicht Avrotros de reportage te verwijderen en een rectificatie te plaatsen op de website van EenVandaag. Door de onjuiste mededeling van de verslaggeefster ten aanzien van het recht van overpad en de bereikbaarheid van de woning een vertekend beeld wordt gegeven van het conflict.  De gehele verwijdering van de uitzending is naar het oordeel van het hof niet noodzakelijk en niet proportioneel. Aan het gerechtvaardigde belang van geïntimeerde kan ook worden voldaan door alleen de betreffende mededeling te verwijderen.

5.20 Alle voornoemde omstandigheden afwegend is het hof van oordeel dat door de onjuiste mededeling van de verslaggeefster ten aanzien van het recht van overpad en de bereikbaarheid van de woning van [B] een vertekend beeld wordt gegeven van het conflict tussen [B] en [geïntimeerde] , in het bijzonder van de rol van [geïntimeerde] daarin. Door deze mededeling direct aan het begin van de uitzending wordt het beeld opgeroepen dat [geïntimeerde] het door [B] veroorzaakte onheil als het ware over zichzelf heeft afgeroepen. [geïntimeerde] wordt daarmee door AVROTROS ten onrechte weggezet als de partij die door zijn onredelijke gedrag de burenruzie heeft veroorzaakt. Dit beeld vindt geen steun in de feiten zoals die blijken uit de onder 3.2 genoemde uitspraken en vormt, gelet op de emotionele schade die [geïntimeerde] daardoor stelt te lijden, een ernstige aantasting van zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, waaronder het door hem ingeroepen recht op bescherming van de goede naam en reputatie. Het hof is van oordeel dat het recht van [geïntimeerde] om van een dergelijke inbreuk gevrijwaard te blijven, in het licht van de hiervoor genoemde omstandigheden, in dit concrete geval zwaarder weegt dan het recht van AVROTROS op vrijheid van meningsuiting.

5.21 Een en ander rechtvaardigt niet, zoals AVROTROS onder de grief 11 terecht aanvoert, dat de gehele uitzending moet worden verwijderd. De gehele verwijdering van de uitzending is naar het oordeel van het hof, gelet op de hiervoor geschetste omstandigheden, niet noodzakelijk en niet proportioneel. Aan het gerechtvaardigde belang van [geïntimeerde] om gevrijwaard te blijven van de onder 5.20 vastgestelde inbreuk, kan ook worden voldaan door alleen de betreffende mededeling te verwijderen. Het vonnis zal op dit punt worden vernietigd. De oorspronkelijke vordering van [geïntimeerde] zal worden toegewezen als hierna bepaald.

5.22 De ernst van de onder 5.20 vastgestelde inbreuk vormt naar het oordeel van het hof geen rechtvaardiging voor de door de voorzieningenrechter toegewezen rectificatie. De daarop betrekking hebbende grief 12 is terecht voorgesteld. AVROTROS had kunnen volstaan met de mededeling dat de opmerkingen "(…) maar dat wordt betwist door [geïntimeerde] . Gek, want zonder overpad kan [B] helemaal niet in zijn huis komen" niet juist zijn. De rectificatie had in zoverre moeten worden toegewezen. Omdat AVROTROS ten gevolge van de betekening van het bestreden vonnis de door de voorzieningenrechter bevolen rectificatie al heeft geplaatst, heeft [geïntimeerde] geen belang bij een aangepaste (minder verstrekkende) rectificatie.