IEF 20720

Geen rectificatie uitzending Marktplaatsoplichter

Ktr. Rb. Noord-Nederland 3 mei 2022, IEF 20720, IT 3935; zaaknr.: 9372487 CV EXPL 21-6048 (Eiser tegen NoordKaap TV Producties) In het TV-programma "Stegeman op de Bres" uit 2020, dat geproduceerd wordt door Noordkaap TV Producties, staat het onderwerp oplichting op Marktplaats centraal. In deze uitzending kwamen diverse gedupeerden van een bepaalde 'Marktplaatsoplichter' aan het woord die hun verhaal deden over de misstanden van de gekochte producten. Eiser vordert onder meer rectificatie van de beschuldigingen binnen de aflevering en een schadevergoeding. Voor aanvang van de civielrechtelijke zitting wordt de betreffende eiser veroordeeld voor oplichting van een groot aantal mensen, waaronder gedupeerden die in de aflevering te zien zijn. Volgens de kantonrechter heeft de uitzending een maatschappelijk belang, waarbij de inbreuk in de privacy van eiser beperkt blijft. Immers is het gezicht van eiser geblurd en is zijn achternaam niet genoemd. Dat zijn woonplaats is genoemd is functioneel, net als de opnamen die zijn gemaakt in de woning van eiser. De kantonrechter concludeert tot slot, dat het uiten van de mening van Noordkaap, art. 10 EVRM,  prevaleert boven het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eiser, art. 8 EVRM.  De rechtbank wijst de vorderingen van eiser vervolgens af, waaronder de schadevergoeding.

6.14 Voor zover in beeld is gebracht, is dat naar het oordeel van de kantonrechter voldoende zorgvuldig gebeurd. Het gezicht van is vervaagd en zijn volledige naam en adres wordt niet genoemd. De opname in de woning van is zeer beperkt van aard. Daarbij is de opname functioneel omdat in de woning dezelfde soort dozen staan, als de dozen die de gedupeerden van hebben ontvangen, en er zilverwerk in de woning staat. De opnamen zijn hiertoe ook beperkt. De stem van is niet vervormd in de opnamen. Dit zou weliswaar voor herkenbaarheid binnen een kleine kring van familie, vrienden, kennissen en buurtbewoners kunnen zorgen, maar niet voor herkenbaarheid in brede kring of bij het grote publiek. Hetzelfde geldt voor de buitenzijde van zijn woning en de straat. De woning is niet zodanig markant, dat die aan herkenbaarheid bij een grote groep zal bijdragen, met name nu de straatnaam ook niet wordt genoemd. Dat de plaatsnaam in het programma wordt genoemd leidt naar het oordeel van de kantonrechter evenmin tot herkenbaarheid van onder een groot publiek. Daarbij heeft Noordkaap terecht aangevoerd dat de herkenbaarheid van deze plaats belangrijk is voor de waarschuwende functie van de uitzending omdat onder verschillende namen op Marktplaats handelde maar hij wel steeds zijn woonplaats vermeldde.

6.17 De kantonrechter komt op grond van de hiervoor weergegeven omstandigheden tot de conclusie dat in dit geval het belang van Noordkaap bij bescherming van haar recht op vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven het belang van bij bescherming van zijn recht op privacy en zijn eer en goede naam. De inbreuk op de privacy van met de uitzending is beperkt en in de gegeven omstandigheden niet ontoelaatbaar. Niet alleen is sprake van een maatschappelijke misstand die Noordkaap terecht aan de orde stelt, maar ook vindt de beschuldiging voldoende steun in het feitenmateriaal. De kantonrechter acht de kans klein dat, zonder de aandacht die Noordkaap eraan heefi besteed, het brede publiek zou zijn gewaarschuwd voor de beschreven i tijd kon voortduren doordat gebruik werd gemaakt van verschillende accounts. Verder is niet gebleken van ernstige gevolgen voor van de inbreuk op zijn privacy. Eén en ander maakt dat niet kan worden geoordeeld dat de uitzending onrechtmatig jegens is. De vorderingen gaat in alle onderdelen uit van het tegendeel en moet daarom worden afgewezen. De overige verweren van Noordkaap behoeven dan ook verdere beoordeling.