IEF 18540

Geen misbruik van bevoegdheid DMCA-klacht

Rechtbank Gelderland 19 juni 2019, IEF 18540; (Fietsunie tegen Powerbike) Eiser Fietsunie is een onderneming in het ombouwen van bestaande fietsen naar elektrisch aangedreven fietsen. Powerbike legt zich onder meer toe op de verkoop van materialen ten behoeve van elektronische fietsen. Fietsunie kopieerde teksten van Powerbike en plaatste deze op de eigen website. Powerbike diende een DMCA klacht in bij Google. Fietsunie start een procedure en stelt dat Powerbike misbruik van recht heeft gemaakt. Niet is vast komen te staan dat Powerbike door het indienen van de DMCA-klacht bij Google misbruik van haar bevoegdheid ex artikel 3:13 lid 2 BW heeft gemaakt dan wel dat zij op enig andere wijze onrechtmatig jegens Fietsunie heeft gehandeld. De vorderingen van Fietsunie zullen daarom worden afgewezen.

4.10 Fietsunie stelt voorts dat Powerbike haar DMCA-klacht had moeten substantiëren en onderbouwen en dat zij bewijs had moeten overleggen dat op haar tekstfragmenten auteursrecht rust. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot het auteursrecht van Powerbike kan aan deze stelling voorbij worden gegaan.

4.11 Ook het verwijt van Fietsunie, dat de handelswijze van Powerbike in algemene zin onrechtmatig is dan wel kwalificeert als oneerlijke mededinging, treft geen doel. Fietsunie heeft in dit verband gesteld dat de DMCA-klacht is ingezet als wapen in de concurrentiestrijd, wat (ook) zou blijken uit het gebruik door Powerbike van de handelsnaam van Fietsunie als AdWord. Powerbike heeft zich tot een monopolist op internet, Google, gewend, met een onware waarschuwing over auteursrechtinbreuk, terwijl zij in een nadrukkelijke concurrentieverhouding met Fietsunie staat. Aangezien er onware mededelingen over de website van Fietsunie zijn gedaan is tevens sprake van onrechtmatigheid in de zin van artikel 10 bis lid 3 van het Unieverdrag van Parijs (...) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is van onware mededelingen geen sprake. Ook aan dit betoog van Fietsunie zal daarom voorbij worden gegaan.