IEF 19556

Geen inbreuk op octrooi draadloze communicatie

Rechtbank Den Haag 4 november 2020, IEF 19556, IT 3310; ECLI:NL:RBDHA:2020:11108 (Sisvel tegen Xiaomi) Tussenvonnis. De Sisvel-groep beheert een uitgebreide octrooiportefeuille op het gebied van draadloze communicatie, waaronder octrooi EP 272. De vraag ligt voor of Xiaomi met de verhandeling van haar mobiele telefoons inbreuk maakt op EP 272. Volgens Sisvel wordt in de LTE-standaard door Xiaomi gebruik gemaakt van de uitvinding van EP 272. Xiaomi voert aan dat vanwege de tussen de netwerkarchitectuur van het octrooi en die van de LTE-standaard bestaande verschillen niet kan worden gezegd dat zij met de verhandeling van mobiele telefoons die de LTE-standaard ondersteunen, inbreuk maakt op het octrooi. De vordering van Sisvel in de hoofdzaak in conventie wordt afgewezen. De ingeroepen conclusies van het als standaard-essentieel aangemelde octrooi zijn niet geïncorporeerd in de LTE/4G-standaard die de mobiele telefoons van Xiaomi ondersteunen. De andere niet-inbreuk verweren van Xiaomi behoeven geen bespreking meer, net zo min als haar FRAND-verweer.

Slotsom inbreuk

4.27. Concluderend is de rechtbank van oordeel dat van inbreuk door Xiaomi c.s. op de onafhankelijke conclusies 1 en 7 van het octrooi, geen sprake is, direct noch indirect. Alle overige door Sisvel ingeroepen conclusies (2, 8 en 10) zijn van de conclusies 1 en 7 afhankelijk, zodat (directe of indirecte) inbreuk daarop evenmin kan worden vastgesteld.

4.28. Sisvel betoogt nog dat, zelfs als moet worden aangenomen dat de mobiele telefoons van Xiaomi c.s. niet voldoen aan de letterlijke omschrijving van de door Sisvel ingeroepen conclusies, Xiaomi c.s. niettemin inbreuk maakt omdat in ieder geval sprake is van equivalentie van de door Xiaomi c.s. verhandelde mobiele telefoons met de door het octrooi beschermde uitvinding. Hierin volgt de rechtbank Sisvel evenmin.

4.29. Sisvel heeft haar betoog dat sprake is van equivalentie bij dagvaarding niet onderbouwd. Zij heeft enkel bloot gesteld dat de mobiele telefoons van Xiaomi c.s. in wezen dezelfde functie vervullen op in wezen dezelfde wijze en met in wezen hetzelfde resultaat. Dat is onvoldoende. Voor zover Sisvel die stelling nadere invulling heeft gegeven in haar pleitnota (randnummers 174-175) moet dit, zo dit niet al tardief is, worden gepasseerd. Zoals hiervoor is overwogen, verloopt de procedure die wordt ‘getriggerd’ door het verzoek van de mobiele telefoon om een communicatiekanaalprocedure op te zetten, in het netwerk van het octrooi immers op een duidelijk andere wijze dan in het netwerk van de LTE-standaard. Er zijn meer, andere en te onderscheiden netwerkelementen bij betrokken. Van ‘vervullen op in wezen dezelfde wijze’ is dus geen sprake. De rechtbank kan het antwoord op de vraag daar laten of in de LTE-standaard door betrokkenheid van méér elementen bij het opzetten van de communicatiekanaalprocedure, niet méér signalen (moeten) worden verzonden, iets wat het octrooi nu juist zegt te willen vermijden.