IEF 18886

Geen inbreuk octrooi monopool-antenne

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 december 2019, IEF 18886; ECLI:NL:RBDHA:2019:13184 (Fractus tegen Xiaomi c.s.) Kort geding. Fractus ontwikkelt en verkoopt telecommunicatie-antennes en is houder van een octrooi op de monopool-antenne. Xiaomi Technology is een Nederlands technologiebedrijf. Fractus stelt dat Xiaomi c.s. met de Xiaomi-telefoon inbreuk maakt op het octrooi. De vorderingen van Fractus zijn niet toewijsbaar. De beschermingsomvang van het octrooi kan niet zo ruim worden uitgelegd als Fractus voorstaat. Als wel van de omtrek uitgegaan zou worden, maakt het octrooi niet duidelijk bij welke breedte of dikte van de stralingsarm niet langer de vorm van de stralingsarm zelf, maar de vorm van de omtrek relevant wordt. De Xiaomi-telefoons vallen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi, omdat de vorm van de stralingsarm van de antennes van de Xiaomi-telefoons niet voldoet aan kenmerk 1.6. De stralingsarmen van de Xiaomi-antennes vormen geen “closed loop”. Ook de vorderingen op grond van een onrechtmatige daad worden afgewezen.

5.26. Al deze omstandigheden in aanmerking nemend, zal de vakman conciusiekenmerk 1.2 op basis van de beschrijving en tekeningen in het Octrooi en zijn algemene vakkennis, naar voorlopig oordeel uitleggen in de zin dat met ‘de vorm van de stralingsarm’ wordt bedoeld de driedimensionale vorm van de stralingsarm, niet de vorm van de omtrek van een oppervlak van de stralingsarm. Die uitleg zal de vakman, als gezegd, ook bevestigd zien in de verleningsgeschiedenis van het Octrooi.

5.27. Deze uitleg van kenmerk 1.2 van het Octrooi brengt mee dat de Xiaomi-telefoons niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, omdat de vorm van de stralingsarm van de antennes van de Xiaomi-telefoons niet voldoet aan kenmerk 1.6. De stralingsarmen van de Xiaomi-antennes vormen geen “closed loop”. Dit heeft Xiaomi c.s. uiteengezet aan de hand van het door Fractus als voorbeeld genomen model Redmi 6A. Tussen partijen is echter niet in geschil, en de door Fractus overgelegde afbeeldingen illustreren dat ook, dat dat ook geldt voor de andere Xiaomi-telefoons. In het licht van de in 5.9 beschreven maatstaf voor toewijzing van een verbod, zijn de vordering van Fractus voorzover die gegrond zijn op octrooi-inbreuk, dan ook niet toewijsbaar.

Onrechtmatige daad
5.28. Fractus heeft het gevorderde verbod om onrechtmatig te handelen eveneens gebaseerd op de gestelde octrooi-inbreuk  door Xiaomi c.s. Op dezelfde gronden als hiervoor overwogen, is er voorshands geen sprake van onrechtmatig handelen door Xiaomi c.s. door het bevorderen, uitlokken enlof profiteren van inbreuk op het Octrooi. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op een commune onrechtmatige daad, komen zij derhalve evenmin voor toewijzing in aanmerking.