IEF 18194

Geen exclusief forumbeding Music Nations en Illuminata, vordering exclusiviteit Ierse rechter afgewezen

Rechtbank Amsterdam 2 januari 2019, IEF 18194 (Music Nations tegen Illuminata) Procesrecht. Zoom.in verleent diensten aan videomakers die hun eigen content online zetten via YouTube. Illuminata is een zustervennootschap. Music Nations (Brits) richt zich op exploitatie van YouTube-kanalen, gerelateerd aan muziek. Music Nations heeft met Illuminata een Multi Channel Network - Co Management Agreement. Music Nations heeft in 2017 voor de High Court Dublin een spoedprocedure aanhangig gemaakt tegen Illuminata en Zoom.in. In incident vordert Illuminata dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart, omdat partijen in de agreement een forumkeuzebeding zijn overeengekomen op grond waarvan de Ierse rechter bevoegd is. Het overeengekomen beding luidt "the parties sumbit to the non-exclusive jurisdiction of the Irish courts", waardoor ook andere gerechten van andere lidstaten als bevoegde rechter kunnen worden aangewezen. Afwijzing incidentele vordering.

4.3. Artikel 25 lid 1 Brussel I bis-Vo bepaalt dat, indien partijen de gerechten van een lidstaat hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, deze gerechten exclusief bevoegd zijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De rechtbank constateert dat de laatstbedoelde situatie zich hier voordoet. Het overeengekomen beding luidt immers: "The parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the Irish courts.", waaruit expliciet blijkt dat de keuze van partijen voor de Ierse gerechten niet exclusief is.

4.4 Nu sprake is van een niet-exclusief forumkeuzebeding, schept deze weliswaar bevoegdheid voor de Ierse gerechten, maar zijn daarnaast ook bevoegd de gerechten van andere lidstaten die op grond van de overige bevoegdheidregels in de Brussel I bis-Vo als bevoegde rechter worden aangewezen.