IEF 20056

Geen auteursrechtinbreuk op sofa

Rechtbank Den Haag 30 juni 2021, IEF 20056; HA ZA 20 - 516 (Eiseres tegen Luc4Me)  Eiseres is van mening dat bepaalde betonnen mozaïekbanken van Luc4Me inbreuk maken op haar auteursrechten en dat er sprake is van slaafse nabootsing. Eiseres is kunstenaar en ontwerpt betonnen sofa's die bekleed kunnen worden met mozaïek. Eiseres brengt de sofa onder de naam Social Sofa op de markt, gedaagde een sofa van beton genaamd Sophey. De rechter oordeelt dat aan ideeën en materiaalkeuze geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Punten die wel auteursrechtelijke bescherming genieten, komen niet overeen. Van een auteursrechtinbreuk is dus geen sprake. Waar het de slaafse nabootsing betreft, oordeelt de rechter dat de Social Sofa geen eigen gezicht op de markt had op het moment dat de Sophey op de markt kwam. Dit is verder ook niet door eiseres aangetoond. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. 

4.8. Het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, brengt niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw.1⁰ De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een hem kenmerkende stijl werkt. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen." Het werken met beton en mozaïek is dus op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermd. 

4.17. Vereist is dat de Social Sofa een eigen gezicht op de markt heeft op het moment dat de Sophey op de markt wordt aangeboden. Het gaat dus om het eigen gezicht medio 2014. Dat betekent dat wat eiseres naar voren brengt over de situatie in 2005, toen de Social Sofa op de markt kwam, niet relevant is. Onder verwijzing naar de onder 2.6 bedoelde voorbeelden heeft Luc4Me betwist dat de Social Sofa medio 2014 een eigen gezicht op de markt had. Eiseres heeft het door haar gestelde eigen gezicht van de Social Sofa verder niet nader geconcretiseerd of onderbouwd. Wat zij naar voren brengt in het kader van de slaafse nabootsing gaat over het door haar gestelde verwarringsgevaar en gevallen waarin volgens eiseres feitelijk sprake is geweest van verwarring tussen de Social Sofa en de Sophey. Aan (gevaar voor) verwarring kan echter pas worden toegekomen als vaststaat dat de Social Sofa medio 2014 een eigen gezicht op de markt had. Nu dat niet vaststaat, moeten de vorderingen op deze grondslag worden afgewezen.