Gepubliceerd op donderdag 23 mei 2019
IEF 18485
Rechtbank Overijssel ||
23 mei 2019
Rechtbank Overijssel 23 mei 2019, IEF 18485; (Druppies tegen Gevavi), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtelijke-bescherming-fashion-boot

Uitspraak ingezonden door Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, Clairfort.

Geen auteursrechtelijke bescherming Fashion Boot

Vzr. Rechtbank Overijssel 23 mei 2019, IEF 18485 (Druppies tegen Gevavi) Auteursrecht. Druppies stelt dat Gevavi, groothandel in schoeisel, met een geel kinderlaarsje inbreuk maakt op de auteursrechten van Druppies op het ontwerp van de Fashion Boot. De vorderingen van Druppies worden afgewezen. Het is onvoldoende aannemelijk dat Druppies maker/auteursrechthebbende op de Fashion Boot is. Een groot deel van de elementen is functioneel/technisch bepaald of zodanig triviaal of banaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. Ook de combinatie van de elementen is niet op een zodanig oorspronkelijke wijze uitgevoerd dat deze combinatie kan worden aangemerkt als een subjectieve creatieve keuze van de maker die de Fashion Boot een eigen, oorspronkelijk karakter en een herkenbaar gezicht geeft.

4.9. Resumerend kan voorshands niet worden vastgesteld dat de door Druppies gestelde kenmerkende elementen van de Fashion Boot nieuw zijn. Daarnaast is een groot deel van de elementen functioneel/technisch bepaald of zodanig banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. Ook de combinatie van de elementen is - naar voorlopig oordeel - niet op een zodanig oorspronkelijke wijze uitgevoerd dat deze combinatie kan worden aangemerkt als een subjectieve creatieve keuze van de maker die de Fashion Boot een eigen, oorspronkelijk karakter en een herkenbaar gezicht geeft, althans daarvoor heeft Druppies onvoldoende gesteld. Uit het voorgaande volgt dat de Fashion Boot - mede gelet op de door Gevavi aangevoerde prior art’ - niet kan worden beschouwd als een werk dat over een voldoende eigen oorspronkelijk karakter beschikt en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat de Fashion Boot geen auteursrechtelijke bescherming geniet, zodat het beroep van Druppies op het auteursrecht hierom faalt. De vraag of Gevavi een auteursrechtinbreuk pleegt met de verhandeling van de Gevavi danwel onrechtmatig handelt tegenover Druppies kan daarmee onbesproken blijven. De conclusie is dat de vorderingen van Druppies zullen worden afgewezen.

4.11. Deze omstandigheden doen volgens de voorzieningenrechter inderdaad de vraag rijzen of Druppies maker!auteursrechthebbende van de Fashion Boot is. Voorop wordt gesteld dat het aan Druppies is om haar stelling te onderbouwen en zo nodig te bewijzen dat zij auteursrechthebbende is, nu zij zich op het rechtsgevolg van deze stelling beroept. Bij dagvaarding heeft Druppies - zonder nadere toelichting - alleen gesteld dat zij auteursrechthebbende is. Tijdens de zitting hebben O.]. van Garderen en BD. van Garderen ten aanzien van het ontwerpproces gesteld dat zij vanaf het najaar 2016 de Fashion Boot zijn gaan ontwerpen, waarbij zij zijn begonnen met het maken van schetsen en het bedenken van de elementen voor de Fashion Boot. De vermeende auteursrechten op de Fashion Boot zouden na de oprichting/inschrijving van Druppies waarschijnlijk zijn overgedragen aan de vof al dan niet op grond van de algemene voorwaarden van het bedrijf van O.]. van Garderen, aldus laatstgenoemde. Echter, bewijzen ter onderbouwing van een dergelijke overdracht/inbreng van de auteursrechten (via een daartoe bestemde akte, vgl. artikel 2 lid 3 Atv) door O.J. van Garderen en B.D. van Garderen aan Druppies zijn niet overgelegd in de procedure. Het overgelegde Facebook-bericht van Druppies van maart 201 7 waarin de
Fashion Boot voor het eerst openbaar wordt gemaakt lijkt in strijd te zijn met de stelling dat Druppies als auteursrechthebbende moet tvorden aangemerkt. Zonder nadere bewijslevering, waarvoor in kort geding geen ruimte is. is niet duidelijk 'dat de bodemrechter hierover zou beslissen. Daarmee is voorshands ook onvoldoende aannemelijk geworden dat Druppies eventueel auteursrechthebbende is op de Fashion Boot.