IEF 17683

Geen afzonderlijke vergoeding van websitebouwer voor hyperlink naar gebouwde sites waar auteursrechtinbreuk is gepleegd

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018, IEF 17683; ECLI:NL:GHARL:2018:4083 (Demalux Dakkapellen tegen Teun.pro) Auteursrecht. Hyperlink Demalux drijft een onderneming, gericht op het ontwerpen en installeren van dakkappellen. Teun.pro bouwt websites, waaronder een voor Prefab en Dakkapelservice. Op beide websites zijn foto's van dakkappellen geplaatst die een fotograaf in opdracht van Demalux zijn gemaakt. Op een van de aanklikpagina's van Teun.pro is een link naar de door haar gebouwde websites te zien, waaronder een kleine foto van een dakkapel. De kantonrechter heeft - met toepassing van de tarievenlijst van stichting Foto Anoniem de vordering tegen Prefab toegewezen (€656,00) en tegen Teun.pro een bedrag van €166,80 voor afbeelding het formaat 50*75 pixels op een site met een internationale domeinnaam op niveau drie. Er bestaan geen termen om Teun.pro te veroordelen tot een afzonderlijke vergoeding voor de hyperlink naar de sites van Prefab en DSN.

5.6. Met grief 1 wil [appellant] onder meer ingang doen vinden dat de handelingen die [geïntimeerde] heeft gedaan ten behoeve van Prefab en DSN die het mogelijk maken dat de bewuste foto's op de respectievelijke websites te zien waren, een afzonderlijke inbreuk op het auteursrecht vormen, waarvoor [geïntimeerde] naast Prefab (en DSN) een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd.

5.7. Het hof verwerpt dit betoog. Aan [appellant] kan worden toegegeven dat de bewerking van de oorspronkelijke foto's door [geïntimeerde] op zich als een verveelvoudiging kan worden aangemerkt, maar die verveelvoudiging kan zonder nadere toelichting, die door [appellant] niet is gegeven, in de gegeven omstandigheden niet leiden tot een afzonderlijke vergoeding. De relevante auteursrechtelijke inbreuk in dit geval is het gebruik van de foto's van de dakkappellen voor het publiek zichtbare websites zonder dat de rechthebbende van het auteursrecht daarvoor toestemming heeft verleend. De technische stappen die noodzakelijk zijn voor deze plaatsing op de website - bijvoorbeeld het kopiëren van de afbeelding met een "copy past knop" en het bewerken, bijvoorbeeld het verkleinen of bijsnijden van de afbeelding, vallen alle onder die éne auteursrechtelijke relevante inbreuk en leveren niet per handeling een zelfstandige inbreuk op die aanspraak kan geven op een schadevergoeding. Evenmin is relevant of die handelingen door dezelfde persoon worden verricht of dat daarbij meerdere partijen zijn betrokken. De betrokkenheid van [geïntimeerde] bij de plaatsing van de foto's op de websites van Prefab en DSN is dan ook onderdeel van dezelfde inbreuk waarvoor [appellant] Prefab en DSN heeft aangesproken. Bij de thans gevorderde verklaring voor recht dat [geïntimeerde] daarmee ook onrechtmatig heeft gehandeld, heeft [appellant] geen belang, nu dit niet kan leiden tot de door hem in vervolg daarop gevorderde extra vergoeding, naast de vergoeding voor het plaatsen van de foto's op de desbetreffende website.

5.14. [appellant] heeft voorts betoogd dat het kleine formaat waarop de foto van de dakkapel op de website is getoond afbreuk doet aan de foto en dat dit reden zou moeten zijn voor verhoging van de vergoeding. [appellant] heeft in dit verband een vergelijking gemaakt met De Nachtwacht die op een bierviltje niet tot zijn recht komt. Het hof overweegt dat dit betoog in wezen neerkomt op de stelling dat door het kleine formaat de persoonlijkheidsrechten van de maker van de foto worden aangetast. Die rechten berusten evenwel nog altijd bij [C] als maker van de foto en zijn niet aan [appellant] overgedragen. Zo al bij verkleining sprake is van verminking van de oorspronkelijke foto, dan levert dit geen reden op voor toekenning van een hogere vergoeding aan [appellant] .

Tijdens het pleidooi heeft mevrouw [appellant] aangegeven dat het haar vooral steekt dat de foto van een door haar man voor haar ouders gemaakte dakkapel door toedoen van [geïntimeerde] is gebruikt voor commerciële doeleinden door een concurrerend bedrijf. Ook deze omstandigheid geeft evenwel, binnen het door [appellant] zelf bepaalde kader van deze procedure, geen aanspraak op een hogere vergoeding voor de inbreuk op het auteursrecht op de foto van de dakkapel.