IEF 19205

Gedeeltelijke schorsing op grond van artikel 132 lid 1 UMVo

Rechtbank Den Haag 6 mei 2020, IEF 19205; ECLI:NL:RBDHA:2020:4236 (Oriental Europe en Sin Wah Foods) Vonnis in incident. Oriental Europe en Sin Wah Foods vorderen dat de rechtbank de behandeling van de hoofdzaak schorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau uitspraak heeft gedaan in de procedures over bestreden Uniemerken en de Kamer van Beroep uitspraak heeft gedaan in de procedure over het vernietigde Uniemerk. Op grond van artikel 132 lid 1 UMVo vorderen Oriental Europe en Sin Wah Foods dan ook schorsing van de hoofdzaken, die later zijn ingesteld. Deze schorsing dient ook de overige door Multi Access Limited ingeroepen Uniemerken te betreffen, omdat deze merken identiek aan althans sterk overeenkomstig zijn met de Uniemerken waartegen reeds nietigheidsprocedures lopen. Om onverenigbare beslissingen te vermijden en ten behoeve van een efficiënte rechtsgang is gelijktijdige behandeling en berechting aangewezen.
De procedure wordt gedeeltelijk geschorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo. De procedure in de hoofdzaak voor zover deze betrekking heeft op inbreuk en/of onrechtmatig handelen (door inbreuk) op de bestreden Uniemerken en het vernietigde Uniemerk wordt geschorst, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau definitief uitspraak heeft gedaan in de procedures over de bestreden Uniemerken en de Kamer van Beroep definitief uitspraak heeft gedaan in de procedure over het vernietigde Uniemerk.

4.6. Naar het oordeel van de rechtbank doen zich in deze zaken geen bijzondere redenen voor, die een voortzetting van de procedures rechtvaardigen. Het feit dat onduidelijk is hoe lang de procedures bij het Bureau nog zullen duren, vormt geen bijzondere reden. Artikel 132 lid 1 UMVo gaat uit van het primaat van de oudste procedure, ongeacht een mogelijk sneller verloop van de jongere procedure. De in beslag genomen partij producten betreft thee, zodat de rechtbank ook niet inziet dat er sprake is van waren die snel bederven. Tot slot vormt een dreigende inbreuk, anders dan Multi Access Limited bepleit, geen grond om af te zien van schorsing. Artikel 132 lid 3 UMVo maakt duidelijk dat de rechtbank desgevorderd voorlopige maatregelen kan bevelen. De schorsing staat daar niet aan in de weg.

4.7. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de procedures zullen worden geschorst ten aanzien van de Bestreden Uniemerken en het Vernietigde Uniemerk, totdat er door het Bureau, respectievelijk de Kamer van Beroep definitief uitspraak is gedaan in de procedures over die merken. Met een ‘definitieve beslissing’ bedoelt de rechtbank in dit verband een beslissing waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. De meest gerede partij kan de zaak dan weer aanbrengen op de continuatierol voor een akte uitlaten over de voortgang van de procedure.

4.8. Oriental Europe en Sin Wah Foods hebben voorts aangevoerd dat de procedures ook geschorst moeten worden ten aanzien van de overige drie door Multi Access Limited ingeroepen Uniemerken (te weten Beeldmerk 2 en de woordmerken WANG LAO JI en WONG LO KAT uit 2009, zie 2.1.2, 2.1.9 en 2.1.11). Tegen die merken is geen vordering tot vervallen- of nietigverklaring ingesteld bij het Bureau. Artikel 132 lid 1 UMVo biedt dan ook geen grondslag voor schorsing van de procedure ten aanzien van deze drie Uniemerken. Van onverenigbare beslissingen is geen sprake nu het om andere merkinschrijvingen gaat, die in andere jaren zijn gedeponeerd dan de daarmee identieke of sterk overeenstemmende Bestreden Uniemerken. Ook al stemmen die merken, zoals Oriental Europe en Sin Wah Foods hebben betoogd, sterk overeen met de Bestreden Uniemerken en is er in zoverre sprake van een zekere samenhang, dat betekent op zich nog niet dat er een risico is dat een beslissing door het Bureau over een depot te kwade trouw van een bepaald merk onverenigbaar is met de beoordeling van inbreuk op een overeenstemmend merk dat op een ander moment is gedeponeerd. Oriental Europe en Sin Wah Foods hebben niet gesteld dat zij voornemens zijn zich met betrekking tot deze drie merken in deze procedures te beroepen op een depot te kwader trouw en zij hebben ook geen andere redenen aangevoerd waarom er in dit geval niet slechts sprake is van enige samenhang, maar van een risico van onverenigbare beslissingen. Dit betekent dat de procedures, voor zover deze betrekking hebben op Beeldmerk 2 en de beide woordmerken die in 2009 zijn geregistreerd, zullen worden voortgezet op na te melden wijze.

4.9. Multi Access Limited heeft haar vorderingen subsidiair gebaseerd op een onrechtmatige daad door het uitlokken en/of bevorderen van merkinbreuk op de 12 ingeroepen Uniemerken. Voor zover deze subsidiaire grondslag de Bestreden Uniemerken en het Vernietigde Uniemerk betreft, zal de procedure eveneens worden geschorst. Voor de beoordeling van die grondslag is immers eveneens een beoordeling van de geldigheid van deze merken nodig, wat tot een onverenigbare beslissing met een beslissing in de procedures voor het Bureau of de Kamer van Beroep kan leiden. Voor zover Multi Access Limited nog andere feiten en omstandigheden aan de gestelde onrechtmatige daad ten grondslag legt dan inbreuk op de Uniemerken, wordt de procedure niet geschorst, omdat er daarbij geen risico is van onverenigbare beslissingen.