IEF 18679

Gebruiksrecht handelsnaam Derma is niet exclusief

Rechtbank Limburg 2 september 2019, IEF 18679; (Derma tegen Qill) Eiser heeft een onderneming met handelsnaam 'Huidkliniek Derma'. Verweerder Qill houdt zich bezig met schoonheidsverzorging en detailhandel via internet en heeft onder meer de volgende handelsnamen geregistreerd: TC Derma Roermond en Derma Huidkliniek Roermond. In 2017 moet eiseres wegens omstandigheden stoppen met het bedrijf. De inventaris verkoopt ze aan de verhuurder van de bedrijfsruimte, die op zijn beurt de invenatris doorverkoopt aan Qill. Eiseres vordert het gebruik van de handelsnaam DERMA in al haar uitingen te staken en gestaakt te houden. Dit omvat mede de uitingen op pand, bedrijfskleding en voertuigen. Ook vordert ze de handelsnaam aan te passen zodat er geen gelijkenis met de handelsnaam Derma meer bestaat. Alle vorderingen worden afgewezen. Het gebruiksrecht is niet exclusief zoals dat in het merkenrecht of het octrooirecht het geval is. De stelling van eiseres dat de handelsnaam haar eigendom is - zodat reeds daarom sprake is van een inbreuk op haar recht - is dus niet juist.

4.9. De voorzieningenrechter stelt voorop dat uit de Handelsnaamwet volgt het registreren in het handelsnaamregister van een handelsnaam niet nodig is om gebruiksrechten met betrekking tot de handelsnaam te kunnen uitoefenen. Het enkele gebruik van de handelsnaam is voldoende om het gebruiksrecht van de handelsnaam te hebben: het gaat dus om de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de ondememing.  Anders dan x stelt, is het gebruiksrecht niet exclusief zoals dat in het merkenrecht of het octrooirecht het geval is. De stelling van x dat de handelsnaam haar eigendom is - zodat reeds daarom sprake is van een inbreuk op haar recht - is dus niet juist, Het voorgaande brengt met zich dat evenmin doorslaggevende betekenis toekomt aan de omstandigheid dat Qill in het handeisregister haar onderneming heeft geregistreerd onder "TC Derma Roermond" en "Derma Huidkliniek Roermond" en niet onder de door haar gebruikte handelsnamen "Derma" en "Derma Huidkliniek Roermond ". Dat laat onverlet dat het mogelijk is om. gelijktijdig met de verkoop van de onderneming ook het rechtmatige gebruik van de handelsnaam aan een derde over te dragen.

4.11  Qill stelt dat met de onderneming ook (het gebruik van) de handelsnaam aan haar is overgedragen, zodat (ook) om die reden de vorderingen van x moeten worden afgewezen. Van de Ven weerspreekt dat zij de handelsnaam aan Qill heeft overgedragen en verwijst daartoe naar de overeenkomst met de verhuurder waarin (handgeschreven) is vermeld: "NAAM.Dermna Huidkliniek blijft eigendom van x. Derma Cosmetics"
Hoewel uit deze passage kan worden afgeleid dat x de bedoeling had om de handelsnaam niet met de onderneming te verkopen en hiervan een bevestiging kan worden gevonden in de uitschrijving in het handelsregister - die enkel de uitschrijving van de vestiging in Roermond en niet ook die in Bladel betreft - zijn deze omstandigheden in het licht van de overige omstandigheden onvoldoende voor het voorlopig oordeel dat x n nog immer het gebruiksreeht van de handelsnaam toekomt.
Niet in geschil is immers dat de handelsnaam nog altijd op de gevel van het pand in Roermond aanwezig is, zonder dat x daar een afdoende verkiaring voor heeft kunnen geven. Dat x mondeling met de verhuurder had afgesproken dat hij hiervoor zorg zou dragen acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk nu niet is gesteld of gebleken dat x de verhuurder hier op enig moment - ook niet nadat zij naar eigen zeggen in februari 201 9 hiermee bekend raakte - over heeft aangesproken, hetgeen wel voor de hand had gelegen. Daar komt bij dat niet is gebieken dat x de handelsnaam "huidkliniek Derma" nog steeds gebruikt. x stelt wel dat zij onder deze handelsnaam met de verzekeraar correspondeert, factureert en de handelsnaam in de communicatie met klanten gebruikt, maar zij heeft hiervan geen schriftelijke bescheiden overgelegd. Bovendien blijkt uit de wel overgelegde e-mails dat x enkel correspondeert vanuit het e-mailadres: 'info@K-slim nl" en deze e-mails ondertekent met "Derma Cosmetics" en/of"K-slim'' en dus niet met "Huidkliniek Derma". Ook hiervoor heeft x geen toereikende verklaring kunnen geven. Bij die stand van zaken is naarhet voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat x met de overdracht van haar onderneming ook de (gebruiksrechten van) de handelsnaam - middels de verhuurder - aan Qill heeft overdragen. Dat betekent dat voldoende aannemelijk is dat Qill de handelsnaam thans rechtmatig voert, zodat de vorderingen van x ook om die reden moeten worden afgewezen.