IEF 19890

'Free Bingo' niet onderscheidend genoeg voor merkenrechten

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 10 maart 2021, IEF 19890, ECLI:NL:OGEAA:2021:113 (Five Crown Gaming tegen gedaagden) Five Crown Gaming organiseert in Aruba het kansspel bingo, onder meer onder de naam ‘Free Bingo’. Gedaagden organiseren eveneens bingospelen in Aruba, ook onder de naam 'Free Bingo'. Aangezien Five Crown Gaming de exclusieve rechten met betrekking tot werken met de titel 'Free Bingo' van het Bureau Intellectuele Eigendom Aruba heeft verkregen, is zij van mening dat gedaagden hierdoor onrechtmatig handelen. Het Gerecht wijst de vorderingen van Five Crown Gaming echter af. Hierbij stelt zij dat de combinatie van de woorden 'free' en 'bingo' te beschrijvend zijn voor de organisatie van gratis bingo om daar exclusieve rechten aan te ontlenen.

4.9 Het aan het vereiste van artikel 6 lid 2 Merkenverordening ten grondslag liggende algemeen belang is dat benamingen die niet onderscheidend zijn, voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is, is voldoende dat de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Als referentiebasis geldt de wijze waarop het relevante publiek het betrokken woord normaliter opvat.

4.10 Het woord ‘bingo’ verwijst naar het spel dat door [gedaagden] dan wel [gedaagde 1] wordt georganiseerd. Tussen partijen is niet in geschil dat toevoeging van de term ‘free’ door [gedaagden] verwijst naar de omstandigheid dat de kaarten waarmee aan de bingo kan worden deelgenomen, gratis worden verstrekt. De combinatie van de beide woorden is daarom beschrijvend te achten voor de organisatie van gratis bingo, zodat het merk ‘free bingo’ naar het voorlopig oordeel van het gerecht voor nietig moet worden gehouden. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat er een gerede kans is dat in een bodemprocedure niet tot merkinbreuk geconcludeerd zal worden, zodat geen verbod voor het gebruik van dit merk kan worden opgelegd. Dit sluit overigens aan bij de eigen uitlatingen van Five Crown Gaming, ter zitting gedaan, dat op de benaming ‘free bingo’ geen rechten kunnen worden geclaimd. De vordering tot het opleggen van een verbod tot het gebruik van de bewoordingen ‘free bingo’ zal om die reden worden afgewezen.