IEF 18508

Foto anoniem tarief niet toegewezen nu niet is weersproken dat licentie ook goedkoper kan worden aangeschaft

Ktr. Rechtbank Rotterdam 16 mei 2019, IEF 18508; ECLI:NL:RBROT:2019:4259 (Visions tegen X) Auteursrecht. Inbreuk. Foto anoniem tarief niet toegepast. Visions beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. X heeft op zijn website een foto geplaatst waarvan de auteursrechten bij Visions berusten. Permission Machine heeft geconstateerd dat X een foto van Visions zonder toestemming op zijn website had staan, en hierop gelegenheid geboden alsnog een licentie te kopen. X is hier niet op ingegaan, maar heeft wel de foto verwijderd. Hierop vordert Visions voor de rechter een bedrag aan gederfde licentievergoeding, gebaseerd op de foto anoniem tarieven. X betwist niet de inbreuk, maar enkel de prijs van de licentievergoeding. Het door Permission Machine op 7 juni 2017 gedane voorstel aan X tot betaling van een bedrag van € 175,- aan schadevergoeding doet naar het oordeel van de kantonrechter schattenderwijs afdoende recht aan de door Visions geleden schade. Er wordt niet uitgegaan van de tarieven van Stichting Foto Anoniem nu door Visions niet is weersproken dat foto’s tegen een lager tarief gekocht kunnen worden. Omdat er geen sprake was van toestemming, is het wel redelijk om een verhoging van 0,5 op de gederfde licentievergoeding te hanteren.

4.4 Visions heeft de schade gesteld op een totaalbedrag van € 372,38. Voor de begroting van deze schade heeft Visions voor de tarieven aansluiting gezocht bij Stichting Foto Anoniem, omdat uit de rechtspraak blijkt dat deze tarieven in zijn algemeenheid redelijk worden geacht. Visions is daarbij uitgegaan van de gemiddeldes die gelden voor de plaatsing van een week tot een maand op een website met een nationale domeinnaam. Dat komt neer op een licentievergoeding van € 248,25 per foto. Dit bedrag heeft zij verhoogd met 50% wegens het plaatsen zonder toestemming waardoor het totale bedrag uitkomt op € 372,38. 

4.6 Het door Permission Machine op 7 juni 2017 gedane voorstel aan [gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 175,- aan schadevergoeding doet naar het oordeel van de kantonrechter schattenderwijs afdoende recht aan de door Visions geleden schade in verband met de plaatsing van de foto. Daarbij weegt allereerst mee dat [gedaagde] heeft aangevoerd dat hij bij verschillende bedrijven een foto zonder licentie kan kopen tegen een voordeliger tarief dan Visions hanteert. De kantonrechter zal niet uitgaan van de tarieven van Stichting Foto Anoniem nu door Visions niet is weersproken dat foto’s tegen een lager tarief gekocht kunnen worden. Visions heeft echter bij gelegenheid van de comparitie van partijen wel aangevoerd dat een prijs van een foto afhankelijk is van meerdere factoren waaronder de kwaliteit van de foto en hoe lang de foto wordt gebruikt op een website. De kantonrechter is van oordeel dat het daarop gelet op de weg van [gedaagde] had gelegen om zijn stelling dat dezelfde foto ook tegen een lager tarief gekocht kan worden nader te onderbouwen. Hij heeft dat echter niet gedaan. [gedaagde] heeft bijvoorbeeld niet gesteld dat de foto die hij op de overgelegde websites tegen een lager tarief kan kopen van dezelfde kwaliteit zijn. Eveneens is door [gedaagde] niet onderbouwd bij welk tarief aansluiting kan worden gezocht nu de tarieven uiteenlopen van € 9,80 tot € 1,05 per afbeelding. De kantonrechter acht het bedrag van € 175,- op zichzelf niet onredelijk nu door [gedaagde] niet is weersproken dat de gebruikte foto gedurende een langere periode van meerdere maanden op zijn website heeft gestaan. De nog door [gedaagde] gestelde omstandigheid dat de foto een veel voorkomende foto is op allerlei websites in binnen- en buitenland en op social media weegt niet mee, aangezien deze omstandigheid niet relevant is voor het bepalen van een redelijk te achten licentievergoeding.

4.7 De kantonrechter acht het in dit geval ook redelijk om een verhoging met een factor 0.5 te hanteren. Immers ook de kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid behoren krachtens het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 sub b BW tot vermogensschade en mogen daarbij in rekening worden gebracht. Voorts kan het niet zelf kunnen bepalen of en wanneer een foto gebruikt mag worden afdoen aan de exclusiviteitswaarde van een foto. Dit geldt ook voor het ontbreken van de naamsvermelding. De door [gedaagde] aangevoerde omstandigheid dat de foto op een lagere pagina stond en slechts door een aantal websitebezoekers kan zijn gezien, doet niet af aan de inbreuk op het beschikkingsrecht van de auteursrechthebbende. Gelet op deze gronden voor de verhoging kan niet worden gezegd dat de verhoging in het onderhavige geval een (uitsluitend) punitief karakter heeft. De door [gedaagde] te betalen vergoeding komt daarmee op € 262,50 (€ 175 x 0,5).