Gepubliceerd op vrijdag 21 mei 2021
IEF 19964
Rechtbank Den Haag ||
18 feb 2021
Rechtbank Den Haag 18 feb 2021, IEF 19964; (BREIN tegen gerekwestreerden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/forum-met-auteursrechtelijk-beschermde-werken-moet-inbreuk-staken

Uitspraak ingezonden door Eva van Heeringen, Stichting BREIN.

Forum met auteursrechtelijk beschermde werken moet inbreuk staken

Rechtbank Den Haag 18 februari 2021, IEF 19964; KG RK 21-192 (Brein tegen gerekwestreerden) BREIN heeft een stakingsverzoek ingediend bij de rechtbank. BREIN verzoekt de voorzieningsrechter om de staking van onrechtmatige inbreuk door gerekwestreerden te bevelen. Gerekwestreerden exploiteren een website waar zonder toestemming van de rechthebbenden auteursrechtelijk beschermde films, muziek en boeken te verkrijgen zijn. Volgens de voorzieningsrechter heeft BREIN een voldoende spoedeisend belang en ze wijst het ex-parte verbod toe op straffe van een dwangsom.

2.1. Voorshands oordelend bestaat geen reden aan de geldigheid van de door verzoekster ingeroepen rechten te twijfelen en is voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerden inbreuk op die rechten maken, althans dat de voor art. 843a Rv vereiste rechtsbetrekking bestaat, om de toe te wijzen maatregelen te rechtvaardigen. Hierbij wordt opgemerkt dat dit voorlopige oordeel waar het een beslag, monsterneming en/of beschrijving betreft slechts na summier onderzoek tot stand is gekomen waarbij (in dit geval) alleen de verzoeker is gehoord. De drempel om een beslagverlof af te geven is in het algemeen relatief laag.

2.2. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd ten aanzien van het spoedeisend belang van verzoekster en gelet op de mate van aannemelijkheid van de inbreuk, bestaat voldoende grond voor toewijzing van het gevraagde bevel tot staking van de inbreuk zonder gerekwestreerden voorafgaand te horen.

47. BREIN heeft een voldoende - zeer spoedeisend - belang bij de gevraagde voorzieningen, te weten het belang om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de onmiskenbaar inbreukmakende activiteiten van Gerekwestreerden die nu elke dag onverminderd doorgaan zonder dat de rechthebbenden op enigerlei wijze worden gecompenseerd. Het spoedeisend belang om een zo spoedig mogelijk einde te maken aan deze activiteiten bestaat hierin dat door deze activiteiten door de Belanghebbenden aanzienlijke en onherstelbare schade wordt geleden zolang de inbreukmakende bestanden door Gerekwestreerden worden verspreid en er de kans bestaat dat de Gerekwestreerden meer van deze bestanden zullen verspreiden. De aard, ernst en het herhaalde karakter van de door Gerekwestreerden gepleegde inbreuken, alsmede het risico dat Gerekwestreerden hiermee anoniem doorgaan na een sommatie door BREIN, rechtvaardigen dat dit verlof terstond wordt gegeven zonder dat Gerekwestreerden worden gehoord.

48. De schade die BREIN's aangeslotenen en hun leden lijden is om verschillende redenen onherstelbaar. Allereerst wordt er omzet misgelopen voor elk individueel werk dat door Gerekwestreerden ongeautoriseerd wordt verspreid. Daarnaast is onder meer van belang dat er onomkeerbare schade ontstaat doordat de leden van het Forum, die de vele duizenden werken via Gerekwestreerden kosteloos hebben gekregen, eraan gewend raken dat auteurs-en nabuurrechtelijk beschermde werken gratis kunnen worden verkregen waardoor de bereidheid om in de toekomst daarvoor te betalen afneemt.