DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 8 juni 2017
IEF 16847
Rechtbank Noord-Holland ||
7 jun 2017
Rechtbank Noord-Holland 7 jun 2017, IEF 16847; ECLI:NL:RBNHO:2017:4435 (Stichting BREIN tegen Eweka Internet Services), https://www.ie-forum.nl/artikelen/eweka-handelt-in-strijd-met-maatschappelijke-zorgvuldigheidsplicht-door-identificerende-gegevens-nie

Uitspraak ingezonden door Patty de Leeuwe en Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger.

 

Eweka handelt in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht door identificerende gegevens niet te verschaffen

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 7 juni 2017, IEF 16847; IT 2297; ECLI:NL:RBNHO:2017:4435 (Stichting BREIN tegen Eweka Internet Services) Zie eerder IEF 16054. Usenet is een online platform voor het uitwisselen van digitaal materiaal, zoals teksten, foto's, films, e-books en muziekbestanden. Eweka is een commerciële Usenetprovider. Een voormalige klant van Eweka heeft ongeautoriseerde werken op het Usenet geüpload, die zijn via Eweka geüpload. BREIN vordert Eweka te gebieden de identificerende gegevens te verschaffen van haar voormalige klant. BREIN baseert haar vordering tot het verstrekken van gegevens primair op een maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht en niet op de Auteurswet c.q. de Handhavingsrichtlijn. Eweka is verplicht de verzochte identificerende gegevens aan BREIN te verstrekken.

4.3. Niet in geschil is dat Badfan69 op grote schaal en zonder betaling van een vergoeding content op het Usenet heeft geüpload die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van degenen die zijn aangesloten bij BREIN als gevolg waarvan zij schade lijden. Daarmee staat vast dat Badfan69 onrechtmatig heeft gehandeld jegens de bij BREIN aangesloten rechthebbenden. Voorts is door Eweka niet weersproken dat BREIN een reëel belang heeft bij het verkrijgen van de identificerende gegevens, omdat het zonder deze gegevens voor BREIN niet mogelijk is om Badfan69 in rechte aan te spreken en het grootschalig inbreukmakend handelen – dat na het blokkeren van het account vaak via andere Usenetproviders wordt voortgezet – te stoppen en de geüploade bestanden definitief van het Usenet te verwijderen. Aannemelijk is tot slot ook dat er voor BREIN geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens van Badfan69 te achterhalen, omdat het strafrechtelijke traject in zaken als deze geen oplossing biedt.

4.4. De reden dat Eweka de identificerende gegevens niet vrijwillig verstrekt is dat zij meent als neutrale tussenpersoon niet in staat te zijn een afweging te maken tussen het belang van haar voormalige klant wier persoonlijke levenssfeer en vrijheid van meningsuiting in het geding is en het belang van BREIN die zich beroept op de bescherming van de rechten van de bij haar aangeslotenen. (Europese) regelgeving (waaronder de Handhavingsrichtlijn) en rechtspraak (HvJEU Cory/Germany) brengen mee dat een afweging tussen deze grondrechten door een rechter moet worden gemaakt, aldus Eweka.

4.5. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. BREIN baseert haar vordering tot het verstrekken van gegevens primair op een maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht en niet op de Auteurswet c.q. de Handhavingsrichtlijn. Bij de beantwoording van de vraag of op Eweka op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt een zorgvuldigheidsplicht rust om gegevens aan BREIN te verstrekken spelen de Handhavingsrichtlijn c.q. de Auteurswet dan ook geen rol. De belangenafweging die op grond van het toepasselijke arrest Lycos/Pessers dient te worden gemaakt, had Eweka zelf kunnen en ook moeten maken. Zeker in het licht van de grootschaligheid van de inbreuk die door Badfan69 werd gemaakt op de rechten van degenen die zijn aangesloten bij BREIN en het daarvoor door BREIN aangereikte bewijsmateriaal, had het op de weg van Eweka gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan BREIN af te geven. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het belang van BREIN bij het verstrekken van de identificerende gegevens zwaarder weegt dan het belang van Eweka bij het niet verstrekken daarvan teneinde (indirect) het privacybelang van Badfan69 te beschermen. Eweka heeft inhoudelijk geen feiten of omstandigheden aangevoerd die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden.

4.6. Een en ander leidt tot de conclusie dat aan de hiervoor onder r.o. 4.2 vermelde criteria is voldaan, zodat Eweka verplicht is de verzochte identificerende gegevens aan BREIN te verstrekken. Door verstrekking tot nu toe te weigeren handelt Eweka in strijd met zorgvuldigheid die zij in maatschappelijk verkeer jegens BREIN in acht dient te nemen en daarmee is sprake van een onrechtmatige daad jegens BREIN. Eweka zal dan ook worden veroordeeld tot het verstrekken van de gegevens zoals door BREIN gevorderd, met dien verstande dat Eweka terecht heeft betoogd dat zij niet meer gegevens kan verstrekken dan zij daadwerkelijk heeft. In dat verband heeft Eweka gesteld dat zij niet beschikt over de tijdstippen waarop de IP-adressen zijn gebruikt voor het uploaden door Badfan69. Nu BREIN dat niet heeft weersproken en bovendien niet heeft toegelicht waarom de tijdstippen waarop de IP-adressen gebruikt zijn nodig zijn voor het identificeren van Badfan69 zal de vordering voor wat betreft verstrekken van de tijdstippen worden afgewezen.