IEF 19609

Eiser is geen rechthebbende van IE-rechten op kachel

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 14 oktober 2020, IEF 19609; ECLI:NL:RBMNE:2020:4687 (Panadero tegen Gimeg) Auteursrecht. Modellenrecht. Kort geding. Panadero produceert en verkoopt kachels. Zij verkoopt haar kachels onder meer in Nederland via de Praxis. Tot haar assortiment behoort de kachel ‘Onix Panadero’, die in 2020 via Praxis in Nederland zal worden aangeboden. Volgens Panadero heeft Gimeg inbreuk gemaakt op auteurs- en modelrechten van Panadero op de Onix kachel, omdat zij aan Gamma een kachel te koop heeft aangeboden die (nagenoeg) hetzelfde is als de Onix kachel. Om bewijs van deze (dreigende) inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade veilig te stellen, heeft Panadero in augustus 2020 conservatoir bewijsbeslag gelegd onder Gimeg. Panadero heeft onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat zij de rechthebbende is ten aanzien van het vermeende auteursrecht en niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellenrecht. Een derde heeft het ontwerp van de Onix kachel als opdrachtnemer gemaakt. De IE-rechten kunnen alleen worden overgedragen bij een daartoe bestemde akte. Bewijsstukken van het bestaan van deze akte ontbreken. Zowel het gevorderde inbreukverbod, als de exhibitievordering worden afgewezen.

3.3. Panadero stelt dat aan de Onix kachel auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming toekomt, dat zij de rechthebbende is en dat Gimeg inbreuk op die rechten maakt. Panadero kan de daarop gebaseerde vorderingen alleen instellen als de vermeende auteursrechten en het vermeende niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrecht op de Onix kachel aan haar toekomen, zoals zij stelt en Gimeg betwist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Panadero onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat zij de rechthebbende is ten aanzien van deze vermeende rechten. Dit zal hierna worden uitgelegd.

3.8. Op grond van de voorliggende stukken en de door Panadero gegeven toelichting daarop moet er in dit kort geding vanuit worden gegaan dat [A] het ontwerp van de Onix kachel als opdrachtnemer heeft gemaakt. Partijen zijn het erover eens dat nu [A] de Onix kachel in hoedanigheid van opdrachtnemer heeft ontworpen, de (eventuele) intellectuele eigendomsrechten daarop aan hem toekomen. Deze rechten kunnen alleen bij een daartoe bestemde akte aan een ander worden overgedragen, hetgeen ook geldt voor een opvolgende overdracht. Bewijsstukken waaruit blijkt dat in dit geval aan alle formaliteiten voor rechtsgeldige overdracht(en) van die rechten is voldaan, zijn niet overgelegd. Bij deze stand van zaken kan vooralsnog niet worden aangenomen dat Panadero de rechthebbende is geworden op enige intellectuele eigendomsrechten op de Onix kachel.

3.11. Nu Panadero niet aannemelijk heeft weten te maken dat zij rechthebbende is op de vermeende auteurs- en modelrechten op de Onix kachel, hetgeen wel van haar verwacht mocht worden, en er ook om andere redenen onduidelijkheid bestaat over het bestaan en de omvang van die rechten, moeten haar vorderingen al om die reden worden afgewezen. Dat geldt niet alleen voor het gevorderde inbreukverbod, maar ook voor de exhibitievordering. Een dergelijke inzagevordering is alleen toewijsbaar als aan een aantal cumulatieve voorwaarden is voldaan, waaronder het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 1019a lid 1 Rv jo artikel 843a lid 1 Rv. Nu uit de door Panadero gestelde en onderbouwde feiten en omstandigheden geen redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk op aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten kan worden afgeleid, is daar niet aan voldaan.