IEF 19900

Domeinnaamhouder niet aansprakelijk voor beelden huwelijk Grapperhaus

Rechtbank Amsterdam 9 april 2021, IEF 19900, IT 3481, ECLI:NL:RBAMS:2021:1807 (Eiser tegen Hostnet) Eiser is fotograaf. Op 22 augustus 2020 heeft hij foto- en filmopnames gemaakt van het huwelijk van Ferdinand Grapperhaus. Op 2 september 2020 is er op de website commonsensetv.nl een post geplaatst onder de titel “Nieuwe foto’s handenschuddende en knuffelende Grapperhaus” waarin o.a. beelden, gemaakt door eiser, zijn opgenomen. Daarnaast is ook het logo van CommonSenseTV op de beelden te zien. De domeinnaam commonsensetv.nl is door Hostnet als registrar bij SIDN geregistreerd. Eiser is van mening dat Hostnet hierdoor inbreuk maakt op de auteursrechten die hij over zijn beelden beschikt. De rechtbank oordeelt dat als iemand een foto of filmpje dat inbreuk maakt op een auteursrecht op een website post, de domeinnaamhouder daarmee niet automatisch inbreuk maakt op dat auteursrecht. Daarmee wijst zij de vorderingen van eiser af, omdat Hostnet geen maatregelen kon nemen tegen de door eiser aangekaarte inbreuk.

4.5. Bij de mondelinge behandeling is door partijen ingegaan op de vraag of en in hoeverre Hostnet jegens [eiser] gehouden was een of meer van de onder 4.4. genoemde maatregelen te nemen. Het antwoord op die vraag kan in het midden blijven. [eiser] heeft Hostnet slechts gesommeerd om content (het filmpje en de stills) van de website te verwijderen en om schadevergoeding te betalen. De kantonrechter heeft vastgesteld dat Hostnet geen content kon verwijderen. Zij was niet de hosting provider, en ook het feit dat zij, althans ‘Privacy protected by Hostnet’ formeel als domeinnaamhouder geregistreerd stond, maakt niet dat zij content kon verwijderen. [eiser] heeft Hostnet dus bij herhaling gevraagd iets te doen wat zij niet kon doen. Voor zover Hostnet wel iets kon doen (hiervoor onder 4.4), heeft [eiser] het haar niet gevraagd, terwijl Hostnet twee van de drie acties die zij kon ondernemen nota bene op eigen initiatief heeft verricht: zij heeft de klacht direct doorgeleid naar [klant] en zij heeft (zij het op een laat moment, maar als gezegd heeft [eiser] er niet eens om gevraagd) naam en adres van haar klant aan de advocaat van [eiser] doorgegeven. De klant was ondertussen binnen enkele dagen na het doorleiden van de sommatie al bij Hostnet vertrokken, zodat het eventuele ontkoppelen van domeinnaam en website, voor zover daar aanleiding toe zou zijn geweest, niet eens aan de orde heeft kunnen komen. De conclusie van de kantonrechter is dan ook dat Hostnet in haar reactie op de door [eiser] aangekaarte auteursrechtinbreuk op de website niets heeft gedaan of nagelaten dat onrechtmatig is jegens [eiser] .

4.6. Hieruit volgt, dat alle vorderingen van [eiser] moeten worden afgewezen. De vorderingen tot verklaring voor recht (onder I tot en met III) en de verbods- en gebodsvorderingen met betrekking tot de filmbeelden (onder IV en V) gaan er vanuit dat Hostnet inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiser] en controle heeft over de inhoud van de website, terwijl dat niet het geval is. De ontkoppeling van domeinnaam en website die onder VI wordt gevorderd is een handeling die Hostnet op het moment van de sommatie wel kon verrichten, maar destijds heeft [eiser] dat niet van haar gevraagd en al heel snel na de sommatie was Hostnet al niet meer in staat dit te doen, omdat haar klant van registrar wisselde (4.5). Deze vordering en de daaraan gekoppelde vordering onder VII moeten daarom worden afgewezen. Ook de vordering onder VIII, tot vergoeding van schade, wordt afgewezen. Hostnet heeft immers geen inbreuk gemaakt op het auteursrecht van [eiser] . Voor zover deze vordering mede gebaseerd is op een ander onrechtmatig handelen van Hostnet jegens [eiser] , is ook dat niet komen vast te staan, nog los van het feit dat geheel onduidelijk is wat het verband is tussen enerzijds enig handelen of nalaten van Hostnet bij haar reactie op de op de door [eiser] aangekaarte auteursrechtinbreuk en anderzijds het gegeven dat degene die het filmpje en de stills op de website heeft geplaatst [eiser] geen licentievergoeding heeft betaald.