IEF 18424

Domeinnaam moet worden overgedragen als deze niet gebruikt wordt

Rechtbank Amsterdam 12 april 2019, IEF18424; ECLI:NL:RBAMS:2019:2806 (NewFysic tegen L.M.N. Engineering) NewFysic voert een onderneming die zich bezighoudt met de exploitatie van een afslankmethode. L.M.N. Engineering ('de vof') houdt zich ook bezig met de exploitatie van een afslankmethode. De vof voert de handelsnaam NewFigure. Er zijn verschillende conflicten gerezen over het gebruik van de domeinnaam www.newfigure.nl. Nu de domeinnaam niet gebruikt wordt door NewFysic, moet deze worden overgedragen. 

3.18. Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen, als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of eruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander (Hoge Raad  11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015 :3554 en Hoge Raad 30 november 2018, ECLl:NL: :2018:f 221): In deze arresten heeft de Hoge Raad zich niet uitgesproken over de vraag of 'het recht op een domeinnaam' een sui generis recht is of een vorderingsrecht op de instantie (in dit geval SIDN) die de domeinnaam uitgeeft. In de literatuur is discussie ontstaan over: de juridische  grondslag van de overdraagbaarheid van een domeinnaam, gezien voornoemde kwalificaties van 'het recht op een domeinnaam' Een recht sui generis is immers alleen overdraagbaar indien dat bij de wet is voorzien. Zoals hiervoor is overwogen, is het recht op een domeinnaam niet bij wet geregeld. Overdracht van een vorderingsrecht op SIDN bevelen, verhoudt zich mogelijk niet met de contractuele structuur waar SIDN zich van bedient, nu daar wordt gewerkt met contractvernieuwing. Nu in het onderhavige geval de geschillenregeling is doorlopen die deel uitmaakt van de door SIDN gehanteerde contractstructuur, zal in dit geval worden beoordeeld of de beslissing van de Geschillenrechter al dan niet dient te worden uitgevoerd. Voor die beoordeling zal de rechtbank wel aansluiten bij het door de Hoge Raad gebruikte, hiervoor weergegeven, beoordelingskader voor gedwongen overdracht van domeinnamen.

3.19. Ieder gebruik van de domeinnaam www.newfigure.nl door NewFysic zal onrechtmatig zijn tegenover NewFigure. Alhoewel NewFysic bij de doorstart van NewFigure Clinic B.V. de domeinnaam tegen betaling heeft verkregen - en op dat moment het gebruik van die domeinnaam niet aan haar kon worden tegengeworpen - is in de daaropvolgende jaren de situatie ontstaan dat NewFigure zich is gaan bedienen van de naam 'newfigure' en NewFysic dat gebruik heeft gestaakt in 2011. Het gebruik van de naam door NewFigure als handelsnaam, wordt door NewFysic inmiddels ook erkend. Dit blijkt er al uit dat zij zich thans ook op het standpunt stelt dat zij de naam zelf niet zal kunnen gebruiken zonder inbreuk te maken op dit handelsnaamrecht. Gezien de reeds jarenlange bestaande conflictsituatie tussen partijen is het ook zeer waarschijnlijk dat NewFigure zal optreden tegen ieder gebruik door NewFysic van de domeinnaam. De Geschillenrechter heeft tegen die achtergrond op weloverwogen wijze de wijziging van de domeinnaamhouder bevolen. De Geschillenrechter heeft daarbij onder meer overwogen dat NewFysic het gebruik van de handelsnaam NewFigure Clinics in 2011 heeft gestaakt, dat zij haar rechten met betrekking tot de handelsnaam heeft verloren door niet-gebruik en dat zij niet heeft onderbouwd dat de handelsnaam nog steeds bekend is bij haar klantenkring. In deze procedure zijn geen gronden aangevoerd om op dat punt anders te oordelen. NewFysic heeft niet gesteld dat zij enig belang heeft bij het hanteren van een domeinnaam die, zij niet zal en mag gaan gebruiken. Dit leidt tot de conclusie dat het in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is om de domeinnaam, tegen de beslissing van de Geschillenrechter in, bij NewFysic te laten rusten. Aldus zal de kantonrechter niet anders beslissen en die beslissing in stand laten.