IEF 19598

Domeinnaam moet overgedragen worden aan KVK

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 23 oktober 2020, IEF 19598, IT 3331; ECLI:NL:RBNHO:2020:8538 (Kamer van Koophandel tegen BV) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Kort geding. Gedaagde is een BV die zich richt op het aannemen van bouwwerken. Gedaagde is houder van de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl'. Op die website worden uittreksels uit het Handelsregister van de KVK aangeboden. De KVK heeft een geschillenprocedure bij het WIPO ingediend. Daarin heeft het WIPO bevolen dat KVK de domeinnaamhouder wordt. Gedaagde ontkent enige bemoeienis met de website te hebben en beroept zich in feite op identiteitsfraude. De voorzieningenrechter acht dit verweer niet als onaannemelijk. Om hierover te kunnen oordelen is echter nader bewijs nodig. Voor zover de vorderingen van KVK zien op haar merk- en handelsnaamrechten, kunnen deze niet worden toegewezen. Wat betreft de inbreukmakende domeinnaam, heeft gedaagde niet weersproken dat deze op diens naam staat geregistreerd. Gedaagde wordt veroordeeld om al hetgeen te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl' aan KVK wordt overgedragen. Indien gedaagde daaraan niet voldoet, treedt dit vonnis in de plaats van de voor de overdracht noodzakelijke wilsverklaring, zodat het vonnis dezelfde kracht heeft als een akte.

4.2. De stellingen van partijen staan daarmee lijnrecht tegenover elkaar. Dat één en dezelfde partij achter de verschillende door KvK bedoelde websites zit, acht de voorzieningenrechter voorshands aannemelijk. Alle websites maken immers – zoals KvK in haar dagvaarding genoegzaam heeft aangetoond – gebruik van (nagenoeg) dezelfde lay-out, hebben (nagenoeg) dezelfde content en gebruiken alle het logo van zakelijkuittreksel.nl. Dat [X] BV de sturende kracht achter al die websites is , acht de voorzieningenrechter echter voorshands níet (voldoende) aannemelijk. Gelet op de gemotiveerde betwisting van [X] BV is ‘het sterke vermoeden’ van KvK dat [X] BV achter alle websites zit niet voldoende. Ook de eerdere samenwerking tussen [meesteroplichter] en [X] BV is niet toereikend om tot dat oordeel te kunnen komen. Het is immers – zoals [directeur] ter zitting heeft betoogd – niet ondenkbaar dat één van de andere partijen ( [naam] en/of [naam] ) achter de schermen aan de touwtjes trekt. Met die mogelijkheid lijkt te stroken dat [X] BV graag ‘van de website(s) af wil zijn’, zoals [directeur] heeft aangegeven, en dat hij daartoe ook al een formulier heeft ondertekend waarmee de overdracht van de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl kan worden bewerkstelligd. Ook acht de voorzieningenrechter het bepaald onwaarschijnlijk dat [X] BV, indien hij de drijvende kracht achter de inbreukmakende websites is, zoals KvK wil doen geloven, bij de registratie van de domeinnaam zijn eigen (eenvoudig achterhaalbare) bedrijfsgegevens zou gebruiken, terwijl voor de andere domeinnamen en websites gebruik is gemaakt van Spaanse bedrijven waarvan de verantwoordelijke personen in Nederland onvindbaar zijn en de onder de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl verhandelde ‘uittreksels’ vanaf een niet tot [X] BV terug te leiden emailadres ([naam] @gmail.com) zijn verzonden. Bij die stand van zaken acht de voorzieningenrechter het (impliciete) verweer van [X] BV dat hij als stroman is gebruikt niet onaannemelijk. Hetzelfde geldt voor het gebrek aan wetenschap van [X] BV en de onmogelijkheid om toegang te verlenen tot de website c.q. domeinnaam. Om hierover te (kunnen) oordelen is echter nader bewijs nodig, waarvoor dit kort geding zich naar zijn aard niet leent.

4.3. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering goeddeels moeten worden afgewezen. Dat [X] BV de merk- en handelsnaamrechten van KvK (zelf) gebruikt, kan op grond van het voorgaande immers niet met een voorshands voldoende graad van aannemelijkheid worden vastgesteld. Voor zover de vorderingen van KvK zien op het staken en gestaakt te houden van dat gebruik, kunnen deze derhalve niet worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van een overzicht van dat gebruik c.q. de daarmee genoten winst.

4.4. Wat betreft de gestelde inbreukmakende domeinnamen wordt het volgende overwogen. [X] BV heeft niet weersproken dat de domeinnaam zakelijkuittreksel.nl op diens naam is geregistreerd. Ook heeft hij niet betwist dat op de onder die domeinnaam geëxploiteerde website uittreksels worden aanboden die inbreuk maken op de rechten van KvK. Gegeven dit een en ander acht de voorzieningenrechter een ordemaatregel op zijn plaats die strekt tot overdracht aan KvK van de domeinnaam waarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van KvK. Daar is temeer aanleiding voor waar [X] BV ter zitting uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij ‘heel graag van de sites op zijn naam af wil’.