IEF 19003

Dirk Visser: is het auteursrechtelijke bewerkingsrecht Europees geharmoniseerd?

Een reactie op de noot van Martin Senftleben in AMI onder het Pelham-arrest (AMI 2019/6, p. 212) en die van Antoon Quaedvlieg onder het Diwar-arrest (BIE 2019/6, nr. 28).
Tevens noot bij Vzr. Rechtbank Gelderland 4 februari 2020, [IEF 18995] (Droomparken / Lacet)

“De Berner Conventie (BC) onderscheidt ten aanzien van het auteursrecht […] duidelijk tussen het reproductierecht enerzijds (art. 9 BC) en het bewerkingsrecht anderzijds (artt. 8, 12 en 14 BC). Deze scheidslijn tussen bewerkingen en reproducties wordt ook in het auteursrechtelijke acquis getrokken. Terwijl de Softwarerichtlijn – als lex specialis – expliciet het bewerkingsrecht vis-à-vis computerprogramma’s harmoniseert, heeft in de algemene Arl geen vergelijkbare harmonisering van bewerkingsscenario’s plaatsgevonden”, aldus Martin Senftleben in zijn noot onder het Pelham-arrest. Helemaal eens.

Lees hier de hele reactie van Dirk Visser.