IEF 20103

Cursus en presentatiesheets hebben geen oorspronkelijk karakter

Rechtbank Limburg 30 juni 2021, IEF 20103; HA ZA 20-208 (Eiser tegen Vitaal Succes)  Eiser geeft trainingen op het gebied van lifestyle en gezondheid. Vitaal Succes houdt zich bezig met het doen van gezondheidsmetingen. Eiser is door Vitaal Succes benaderd voor het maken van een presentatie voor een Code95-cursus en een eventuele samenwerking. Nadat geen overeenstemming over een samenwerking was bereikt, heeft Vitaal Succes zelf de cursus en presentatie ontwikkeld. Eiser is van mening dat hierbij sprake is geweest van een inbreuk op zijn auteursrechten. Volgens de rechtbank heeft eiser te weinig gedaan om aan te tonen dat de inhoud van de cursus een oorspronkelijk karakter heeft. Ook is er ten aanzien van de presentatie geen sprake van slaafse nabootsing, nu de presentaties van eiser en Vitaal Succes niet een-op-een vergelijkbaar zijn. De vorderingen van eiser tot onder meer staking van de inbreuk worden afgewezen. 

4.12. De rechtbank gaat nog specifiek in op de auteursrechtelijke bescherming van de (sheets van de) presentatie. Ten aanzien van de agendasheet van eiser is de rechtbank van oordeel dat deze sheet geen eigen gezicht heeft en zich in uiterlijke verschijningsvorm niet onderscheidt van andere agendasheets in vergelijkbare opleidingen zodat deze naar het oordeel van de rechtbank dermate gangbaar (ofwel banaal of triviaal) is dat hiervoor geen auteursrechtelijke bescherming geldt. Ook lijken belangrijke elementen van de sheets, zowel qua inhoud als vormgeving (technisch) bepaald door de algemene eisen aan een presentatie, de bijzondere eisen aan een Code-95-opleiding en het gebruik van programmatuur waarmee de presentaties gemaakt zijn Al met al is onvoldoende aannemelijk dat de verschillende elementen, zowel afzonderlijk als in combinatie bezien, het gevolg zijn van creatieve keuzes.

4.17. De rechtbank is op grond van het vorenstaande evenmin van oordeel dat er sprake is van slaafse nabootsing. Hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de sheets die geen gevolg zijn van een creatieve keuze leidt tot de conclusie dat enige overeenkomsten tussen de sheets van eiser en die van gedaagde c.s. evenmin het gevolg zijn van creatieve keuzes van of onrechtmatige nabootsing daarvan. Ten aanzien van de overige sheets (waaronder de regulatiesheet) overweegt de rechtbank dat de gebruikte sheets niet identiek zijn aan elkaar. Er bestaan immers verschillen in de gebruikte afbeeldingen, lettertypes. kleurensamenstellingen. woordkeuzes en de gebruikte woordvolgorde. Gelet hierop maken de sheets geen overeenstemmende totaalindruk en wekken zijn niet in de indruk dat zijn van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Van enige nodeloze verwarring is derhalve geen sprake en bewijs van enig verwarring is door eiser ook niet onderbouwd gesteld. De vorderingen van eiser voor zover gebaseerd op slaafse nabootsing zullen derhalve worden afgewezen.