IEF 16669

Conclusies octrooi al in 3GPP2-standaard geopenbaard

Rechtbank Den Haag 22 maart 2017, IEF 16669; ECLI:NL:RBDHA:2017:2721 (Koninklijke Philips tegen Asus) Octrooi. IE-zaak. Telecom octrooi. Standaard-essentieel. FRAND. Philips is houdster van octrooien die zij essentieel acht voor de technische 3G en 4G-standaarden. Er is gepleit over de geldigheids- en niet FRAND-gerelateerde inbreukaspecten terzake het octrooi EP1623511. De rechtbank vernietigt in reconventie het NL deel van dit octrooi. Proceskostenveroordeling ad €75.000 volgens afspraken (zie 1.1).

ECLI:NL:RBDHA:2017:2719: Octrooi vernietigd. Gebrek nieuwheid.
ECLI:NL:RBDHA:2017:2720: Zaak aangehouden omdat octrooi is vernietigd in andere procedure. Enka/ Dupont.
ECLI:NL:RBDHA:2017:2721 Octrooi vernietigd. Gebrek nieuwheid. Rechtbank komt daarom niet toe aan FRAND-verweer. Vordering tot exhibitie afgewezen. Uit deze laatste:

In TS 125 214 (zie r.o. 2.12) waarnaar Philips verwijst, wordt enkel gesproken over het verlagen van het totale zendvermogen van het mobiele station in geval het maximale toegestane uitzendniveau zou worden overschreden. Een subsequente verhoging van het zendvermogen bij verbetering van de kanaalkwaliteit binnen het vooraf bepaalde tijdvak van een dataframe is niet expliciet in deze paragraaf opgenomen, maar deze verhoging betreft volgens Philips kennelijk een logische gevolgtrekking, evenals dus bij de 3GPP2 standaard het geval is.[r.o. 4.10]

4.10. Als gevolg van voormelde verlaging van het zendvermogen, wordt de conform de 3GPP2 standaard berekende offset tussen het vermogen van de Reverse Pilot Channel en het betrokken code channel niet langer gehandhaafd, terwijl het handhaven daarvan op of binnen een berekende waarde op blz. 2-53 van de standaard wel is voorgeschreven: “The mobile station shali inaintain the mean code channelpower/mean pilot channel power (...) within the number specified by (...)“. De vakman zal dan ook begrijpen dat het niet handhaven van de offset op de op blz. 2-53 voorgeschreven wijze binnen een dataframe alleen aan de orde is onder de op blz. 2-47 genoemde voorwaarde: “the mobile station is unable to transmit at the requested outputpower”. Dat impliceert logischerwijs dat het verlaagde zendvermogen weer zal worden verhoogd zodra het mobiele station niet langer “unable” is om op het verzochte vermogen uit te zenden. Dat zal gebeuren wanneer het mobiele station als gevolg van een verbeterde kanaalkwaliteit ‘1’ power control bits (TPC down commando’s) van het basisstation ontvangt en weer onder het maximum uitzendniveau gaat uitzenden. De vakman zal begrijpen dat wanneer de ruimte daartoe ontstaat doordat het vermogen van de Reverse Pilot Channel weer verlaagd wordt, het mobiele station de offset tussen het vermogen van de Reverse Pilot Channel en dat van het betrokken code channel nog in hetzelfde dataframe weer terug zal brengen naar het oorspronkelijke niveau (veranderingen in de waarde van de offset op basis van bijvoorbeeld een eventuele verandering in datarate zijn op dat moment immers niet aan de orde). Bovendien volgt uit wat partijen hebben aangevoerd dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wist dat het verlagen van het verzendvermogen binnen een frame de kans op het verlies van data vergroot.’7 Asus kan dan ook worden gevolgd in haar betoog dat het (onmiddellijk) terugbrengen van de offset op de oorspronkelijke waarde voor de vakman vanzelfsprekend zou zijn, omdat daarmee de kans dat het datablok goed wordt ontvangen dan niet verder wordt verkleind dan strikt noodzakelijk is. (...)

4.11. Hieruit volgt dat conclusie 1 als verleend niet nieuw is of minst genomen niet inventief waar het kenmerk 3 betreft. Asus heeft betoogd dat de ten opzichte van conclusie 1 aan conclusie 9 en 10 toegevoegde kenmerken evenmin nieuw/inventief zijn in het licht van de 3GPP2 standaard. Kort gezegd voert zij daartoe aan dat het in de 3GPP2 standaard beschreven maximaal toelaatbare zendvermogen een ‘vooraf vastgestelde drempel’ is in de zin van conclusie 9 en dat de in de 3GPP2 standaard genoemde power control bit, meet specifiek een ‘0’ bit (zie blz 3-92 r.o. 2.11.7) een ontvangen commando is in de zin van conclusie 10. Philips heeft dat onweersproken gelaten en de nieuwheid/inventiviteit van deze conclusies in het licht van de 3GPP2 standaard niet verdedigd. Deze conclusies worden daarom in navolging van conclusie 1 ongeldig geoordeeld. Dit geldt evenzeer voor de met conclusie 1,9 en 10 overeenstemmende conclusies 23,24,32 en 33.

4.12. Het hulpverzoek, waarop Philips in geval van ongeldigheid van conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies 9 en 1018 een beroep doet, baat haar niet. (...)