IEF 17813

Brandwacht Inhuren maakt inbreuk op handelsnaam Brandwacht Huren

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 4 juli 2018, IEF 17813 (Brandwacht huren tegen Brandwacht Inhuren) Handelsnaamrecht. Brandwacht Huren is een onderneming die zich bezig houdt met het leveren van pariculiere brandwachten, het verzorgen van emergency rescue teams, adviseringen op het gebied van arbeidsveiligheid en het in- en doorlenen van personeel. Ze stuurden naar aanleiding van een klantvraag altijd een SMS-bericht of WhatsApp-bericht uit aan de contacten. Begin 2018 hebben ze geconstateerd dat eenmanszaak Emergency Services is gaan drijven onder de handelsnaam Brandwacht Inhuren. Ze bieden dezelfde diensten aan en heeft een WhatsApp-bericht gestuurd naar de contacten uit het netwerk van Brandwacht Huren. Het versturen van het WhatsApp-bericht aan brandwachten in het netwerk van Brandwacht Huren, het doen van LinkedIn-verzoeken als eigenaar van Brandwacht Inhuren aan brandwachten in het netwerk van Brandwacht Huren alsmede het opnemen van de telefoon met ‘Brandwacht Huren’ dan wel ‘Brandwacht Inhuren’, bewust verwarring in de hand heeft gewerkt met het oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent. De gedaagde is veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam.

  • 4.3. Het vorenstaande neemt echter niet weg dat [gedaagde] heeft geweigerd een met boetebeding versterkte onthoudingsverklaring te ondertekenen, zodat de stelling dat sprake is van handelsnaam- en auteursrechtinbreuk dan wel onrechtmatig handelen door [gedaagde], in beginsel voldoende is om aan te nemen dat Brandwacht Huren een spoedeisend belang bij een vordering strekkende tot staking daarvan. Het spoedeisend belang volgt dus uit de stellingen van Brandwacht Huren. Het verweer dat Brandwacht Huren door het gebruik van de naam Brandwacht Inhuren geen schade heeft geleden is bij de beoordeling van het spoedeisend belang niet relevant.
  • 4.6.De voorzieningenrechter is van oordeel dat de handelsnaam Brandwacht Huren zuiver beschrijvend van karakter is. Immers, de aanduidingen “Brandwacht” en “huren” zijn beschrijvend voor de dienst die Brandwacht Huren aanbiedt, namelijk het verhuren van brandwachten.In zijn arrest van 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten en dat het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook als dit gevaar voor verwarring veroorzaakt, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. De voorzieningenrechter is zich ervan bewust dat genoemd arrest over een domeinnaam en niet een handelsnaam gaat maar oordeelt dat deze regel ook geacht wordt te gelden voor handelsnamen (Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, GHDA:2017:2622). De voorzieningenrechter sluit zich aan bij het in dat arrest ingenomen standpunt. De vraag of in het onderhavige geval een uitzondering op deze regel zou kunnen gelden omdat sprake is van inburgering, behoeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen beantwoording nu Brandwacht Huren onvoldoende heeft gesteld en aannemelijk gemaakt dat er sprake is van inburgering. Er mag dan sprake zijn van een niche markt met weinig aanbieders en van de nodige investeringen in de naamsbekendheid van Brandwacht Huren, maar hieruit volgt nog niet dat het relevante publiek die naam niet meer opvat als een beschrijvende benaming maar als de naam van een bepaalde onderneming.
  • 4.7. Met betrekking tot de door [gedaagde] gebruikte domeinnaam www.brandwachtinhuren.com en het e-mailadres info@brandwachtinhuren.com overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Het recht op een domeinnaam en e-mailadres is niet wettelijk geregeld. De Handelsnaamwet bevat dienaangaande geen bepalingen. Het gebruik van een domeinnaam en/of een e-mailadres, die zodanig gelijken op een andere domeinnaam en/of e-mailadres en/of op een handelsnaam (indien aannemelijk is dit gebruik ook als handelsnaamgebruik is op te vatten) dat vrees voor verwarring bestaat, kan echter onrechtmatig zijn. Ook wat dit betreft blijkt dat [gedaagde] zich bedient van een louter beschrijvende domeinnaam en e-mailadres, zodat gelet op het voornoemde arrest van de Hoge Raad het gebruik van dergelijke aanduidingen, ook indien gevaar voor verwarring bestaat, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.
  • 4.11. De voorzieningenrechter acht het voorshands aannemelijk dat [gedaagde], als oud (onder) aannemer en thans concurrent van Brandwacht Huren, door zijn handelwijze bestaande uit: (i) het versturen van het WhatsApp-bericht aan brandwachten in het netwerk van Brandwacht Huren, (ii) het doen van LinkedIn-verzoeken als eigenaar van Brandwacht Inhuren aan brandwachten in het netwerk van Brandwacht Huren alsmede (iii) het opnemen van de telefoon met ‘Brandwacht Huren’ dan wel ‘Brandwacht Inhuren’, bewust verwarring in de hand heeft gewerkt met het oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent. In ieder geval had [gedaagde] zich dat moeten realiseren. Met de handelwijze van [gedaagde] heeft hij nodeloos verwarring gewekt, nu hij zijn WhatsApp-bericht ook anders had kunnen formuleren en zich ook met een andere – minder gelijkende handelsnaam – tot brandwachten in het netwerk van Brandwacht Huren had kunnen wenden. Door vervolgens ook nog de telefoon op te nemen met de tekst - naar de voorzieningenrechter ter zitting heeft verstaan -; ‘Brandwacht Huren, met [gedaagde]!’, heeft [gedaagde] die verwarring bovendien nog verder in de hand gewerkt. De voorzieningenrechter acht de handelswijze van [gedaagde] daarom voorshands onrechtmatig. Echter bij de stand van zaken dat [gedaagde] inmiddels is gestopt met het gebruik van de handelsnaam ‘Brandwacht Inhuren’, de domeinnaam ‘www.brandwachtinhuren.com’ en het e-mailadres ‘info@brandwachtinhuren.com’ en het feit dat het onrechtmatig handelen van [gedaagde] slechts van korte duur is geweest, kan de angel van de onrechtmatigheid worden getrokken door [gedaagde] te verbieden om niet langer van de woorden ‘Brandwacht Inhuren’ en/of ‘Brandwacht Huren’ als handelsnaam, domeinnaam en/of als e-mailadres gebruik te maken. Verdergaande maatregelen, zoals in de nevenvorderingen gevorderd, vallen daarbuiten en zal de voorzieningenrechter daarom afwijzen.