IEF 16047

Bingospel met speelkaarten, Korpa, is auteursrechtelijk beschermd

Rechtbank Rotterdam 8 juni 2016, IEF 16047; ECLI:NL:RBROT:2016:4396 (Korpaspel)
Zie eerder IEF 15657. Op het Korpa-spel - een bingospel met speelkaarten - rust auteursrechtelijke bescherming. Gedaagde heeft daarop inbreuk gemaakt door twee spellen op de markt te brengen die veel op het Korpa-spel lijken. De totaalindrukken stemmen - met inbegrip van de naam Korpa - (vrijwel) geheel overeen met het Korpa-spel. Een inbreukverbod voor Nederland wordt gegeven.

2.11. De rechtbank overweegt ter zake als volgt. Het Korpa-spel is een bingospel dat - anders dan het traditionele cijferbingo met een bingomolen - gebaseerd is op speelkaarten. Er zijn steeds veertien speelkaarten geplaatst op een speelveld en zij zijn op een bepaalde wijze gerangschikt.
Door de gemaakte keuzes en rangschikking is het Korpa-spel te kwalificeren als een werk in auteursrechtelijke zin. Anders dan Esveco heeft betoogd, is geen sprake van een banale of triviale vorm waarachter geen enkele creatieve arbeid schuilt. Dat beredeneerde, creatieve keuzes zijn gemaakt is ook op te maken uit een door [eiser] overgelegde bij het Kantoor der Rijksbelastingen Breda geregistreerde akte van 14 november 1990 waarin diverse varianten op het Korpa-spel zijn opgesomd. Eveneens anders dan Esveco meent, gaat het daarbij niet louter om strikt functioneel bepaalde keuzes; Esveco heeft ook niet geconcretiseerd waarom die keuzes slechts functioneel zijn bepaald.

2.13. De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat het Korpa-spel een auteursrechtelijk beschermd werk is. Daarbij zij opgemerkt dat dit oordeel zich beperkt tot de concrete uitwerking, nu [eiser] onvoldoende heeft gesteld om te kunnen aannemen dat hij een uitgewerkt, van de vormgeving van het Korpa-spel te onderscheiden, spelconcept heeft gemaakt en een spelidee als zodanig geen auteursrechtelijke bescherming geniet.
Esveco heeft nog betoogd dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang in het onderhavige geval beperkt is. Het auteursrecht biedt hiervoor echter geen aanknopingspunt: zodra in een concreet geval is vastgesteld dat sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin, zoals in casu het Korpa-spel, geniet het werk een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk in aanmerking komt (vgl. HvJEU 1 december 2011, zaak C-145/10 (Painer/Standard) ECLI:EU:C:2013:138 en HR 12 april 2013 (Hauck/Stokke) ECLI:NL:HR:2013:BY1533).