IEF 20313

Bezwaar architect tegen wijziging gebouw

Vrz. Rechtbank Rotterdam 5 November 2021, IEF 20313; ECLI:NL:RBROT:2021:10752 (Architect tegen Evides) Kort geding. Eiser is architect en heeft in 1977 in opdracht van DWL de rechtsvoorganger van drinkwaterbedrijf Evides, een complex ten behoeve van de drinkwatervoorziening in Rotterdam – een ensemble met onder meer een dienstengebouw – ontworpen. Belangrijke thema’s in het werk van eiser zijn de geometrische doosvorm, de zichtbare constructie en de regelmatig terugkerende diagonalen. Evides wil een nieuw hoofdkantoor op het complex realiseren. Het Principeontwerp voor een nieuw hoofdkantoor omvat als basisvorm een driehoekige bouwlocatie. Eiser beweert dat de realisatie van het Principeontwerp inbreuk maakt op zijn auteursrechten dan wel zijn auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten. Eiser vordert nu dat Evides zich van iedere inbreuk op zijn auteursrechten en persoonlijkheidsrechten onthoudt. Hoewel het bouwen van het nieuwe hoofdkantoor, niet kan worden aangemerkt als een wijziging van het dienstengebouw zelf heeft de bouw van het Principeontwerp volgens de rechtbank wel degelijk effect op het uiterlijk van het dienstengebouw. De vordering van eiser is toewijsbaar op grond van artikel 25 lid 1 sub c Auteurswet.

4.13. Naar voorlopig oordeel is met de beoogde bouw van het aquaduct sprake van een niet toegestane wijziging van het werk van [naam architect] , waartegen hij zich in redelijkheid kan verzetten. Uit de visuele impressies die Evides op 8 oktober 2021, in aanvulling op haar productie 20, heeft overgelegd, blijkt dat Evides het aquaduct in het Gewijzigd Principeontwerp onverminderd handhaaft. De enige verbetering die kenbaar is aangebracht is het reeds genoemde aspect dat het aquaduct is ingekort. Verdere relevante nieuwe informatie, anders dan een aantal detaillistische wijzigingen, wordt door Evides aan de hand van de visuele impressies niet gegeven. [naam architect] heeft bovendien betwist dat de visuele impressies een realistisch beeld van de effecten geven. Per saldo blijft de situatie bestaan dat het Dienstengebouw als gevolg van de bouw van het aquaduct wordt gewijzigd en dat de invloed van de wijzigingen naar voorlopig oordeel niet verwaarloosbaar is.