IEF 18920

Betrokkenheid illegale streamingsdiensten onvoldoende weerlegd

Rechtbank Gelderland 29 oktober 2019, IEF 18920, IT 2989; ECLI:NL:RBGEL:2019:6195 (Brein tegen X) Verweerder drijft een webhosting eenmanszaak onder de namen Atomworld Hosting en Macho’s. Via websites van Hiptv worden “IPTV pakketten”(Internet Protocol Television) aangeboden en verkocht. Stichting Brein, Talpa TV, RTL Nederland en Fox Networks Group Netherlands menen dat er sprake is van inbraak op auteursrechten. Eisers hebben geen toestemming gegeven voor het aanbieden van deze diensten en ook geen vergoeding ontvangen. Vast komt te staan dat er een organisatie is die middels verschillende ‘Hiptv’ domeinnamen IPTV pakketten heeft aangeboden en verkocht. Daarbij staat ook vast dat verweerder ten behoeve van deze organisatie domeinnamen, technische ondersteuning en betalingsdiensten heeft gefaciliceerd. Bewezen wordt geacht dat verweerder persoonlijk betrokken is geweest bij het aanbieden van IPTV pakketten, nu de standpunten van Brein enkel worden betwist, maar deze betwisting niet (voldoende) wordt gemotiveerd door verweerder. Verweerder wordt in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren tegen de stelling dat hij (mede)verantwoordelijk is voor het aanbieden en verkopen van IPTV pakketten. 

4.19. De rechtbank constateert in dit verband dat [naam verweerder] de feitelijke stellingen van Brein hieromtrent niet (gemotiveerd) heeft weersproken maar heeft betwist dat deze feiten de conclusie rechtvaardigen dat hij direct betrokken is geweest bij het aanbieden en verkopen van de IPTV pakketten. De rechtbank constateert ook dat [naam verweerder] zijn verklaringen ten aanzien van zijn rol in het geheel op geen enkele wijze met stukken heeft onderbouwd of geconcretiseerd. [naam verweerder] heeft bijvoorbeeld geen e-mail berichten, WhatsAppgesprekken of andere stukken overgelegd die zijn bewering staven dat hij een dienstverlener is voor hem onbekende derden die achter Hiptv/Atom TV zouden zitten. Zijn verklaring voor het incasseren van betalingen van resellers wordt geen handen en voeten gegeven (hoeveel was er verschuldigd, waarvoor, op welke termijn, heeft hij gereclameerd bij zijn debiteur). Het enkele geven van (al dan niet plausibele) alternatieve, algemeen verwoorde verklaringen voor de door Brein c.s. gestelde feiten, zonder enig stuk dat die verklaringen onderbouwt of concretisering die die verklaring aannemelijk maakt, wettigt het vermoeden dat [naam verweerder] wel degelijk betrokken is geweest bij het aanbieden van de IPTV pakketten. De rechtbank acht dit voorshands bewezen en [naam verweerder] zal de gelegenheid worden gegeven tegenbewijs te leveren.

4.35. De rechtbank acht voorshands bewezen dat [naam verweerder] (mede)verantwoordelijk is voor het aanbieden en verkopen van IPTV pakketten onder de namen HIPTV en Atom TV. Daarmee wordt in ieder geval inbreuk gemaakt op de in het geding zijnde rechten die voortvloeien uit artikel 8 Wnr. [naam verweerder] zal de gelegenheid krijgen tot tegenbewijs.

4.36. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.