IEF 19084

Benelux-woordmerk Auto Aanpassers Nederland nietig

Rechtbank Noord-Nederland 11 maart 2020, IEF 19084; ECLI:NL:RBNNE:2020:1515 (RAI tegen Auto Aanpassing Noord Nederland) RAI behartigt de belangen van onder meer fabrikanten van speciale voertuigen, waaronder de sectie Auto Aanpassers Nederland. RAI was van 1994 tot 2014 houdster van het individuele Benelux woordmerk "A.A.N." en na een heropnemingsdepot - per 28 november 2016 opnieuw houdster van het woordmerk "A.A.N.". Ook is RAI houdster van het individuele Benelux woordmerk "AUTO AANPASSERS NEDERLAND" (met registratienummer 0559331) en houdster van de domeinnaam www.autoaanpassers.nl.

Verweerder Auto Aanpassing Noord Nederland houdt zich bezig met de handel in en reparatie van auto's, en is géén lid van RAI. Vanaf haar oprichting hanteert zij de woordcombinatie AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND en de afkorting AANN als (onderdeel van) haar handelsnaam. Voorts is zij houdster van de domeinnaam www.aann.nl. RAl heeft Auto Aanpassing Noord Nederland gesommeerd om elke inbreuk op haar merk- en handelsnamen en haar huisstijl onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Geoordeeld wordt dat het huidige merk A.A.N. wéliswaar geldig is, maar niet aan Auto Aanpassing Noord Nederland kan worden tegengeworpen. Ook kan RAl niet op grond van het handelsnaamrecht Auto Aanpassing Noord Nederland verbieden de naam AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND te gebruiken. Het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND met registratienummer 0559331 wordt nietig verklaard.

4.27. Niet in geschil is dat Auto Aanpassing Noord Nederland de lettercombinatie AANN (al dan niet in combinatie met de domeinnaam-extensie .nl enlofhet teken AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND) vanaf 15 juli 2016 als handelsnaam gebruikt. Vaststaat verder dat het recht op het (op 28 november 1994 gedeponeerde) merk A.A.N. op dat moment door het verstrijken van de geldigheidsduur van rechtswege was vervallen. Daarmee is er naar het oordeel van de rechtbank sprake van een ouder recht als bedoeld in artikel 2.23 lid 2 BVIE en kan RAl zich niet verzetten tegen het gebruik van het teken AANN door Auto Aanpassing Noord Nederland. De rechtbank is, anders dan RAl betoogt, van oordeel dat de regeling van (het inmiddels opgeheven) artikel2.4 onder d BVIE (oud) de merkhouder alleen beschermt tegen een later depot van een overeenstemmend teken als merk, maar niet tegen een later gebruik daarvan. In de door RAl overgelegde Rotterdamse uitspraak lag een andere rechtsvraag voor, waardoor die niet ter ondersteuning van haar stellingen kan dienen.

4.42. RAl is gevestigd te Amsterdam, maar de leden van de sectie Auto Aanpassers Nederland van de afdeling CarrosserieNL bieden hun diensten aan in heel Nederland. Eénlid is gevestigd in Noord-Nederland (Assen). Daarmee opereren zij in dezelfde branche en (onder meer) in hetzelfde geografische gebied. A.A.N. en AANN verschillen bovendien slechts één letter. Auto Aanpassing Noord Nederland heeft echter onweersproken tot haar verweer aangevoerd dat zij in al haar communicatie steeds haar volledige handelsnaam naast de afkorting AANN vermeldt, al dan niet onder toevoeging van de domeinnaamextensie .nl
direct achter deze afkorting. Alleen bij het internetadres zelf ontbreekt een dergelijke toevoeging, maar niet gebleken is dat Auto Aanpassing Noord Nederland de afkorting als zodanig anders gebruikt dan als naam voor het bedoelde internetdomein. In het handelsregister staat ook alleen de statutaire naam van Auto Aanpassing Noord Nederland als handelsnaam vermeld. Aangezien niet vastgesteld kan worden dat Auto Aanpassing Noord Nederland AANN zelfstandig als naam gebruikt, is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat verwarringsgevaar in de zin van de Handelsnaamwet te duchten
valt bij het relevante publiek. Daarbij komt dat ook niet is gesteld of gebleken dat zich daadwerkelijk verwarring heeft voorgedaan in de zin dat klanten die naar (een lid van) RAl wilden bij Auto Aanpassing Noord Nederland terecht zijn gekomen dan wel dat klanten hebben gedacht dat deze laatste gelieerd is aan RAI.