Gepubliceerd op dinsdag 31 mei 2016
IEF 15979
Rechtbank Noord-Nederland ||
27 mei 2016
Rechtbank Noord-Nederland 27 mei 2016, IEF 15979; ECLI:NL:RBNNE:2016:2521 ((X tegen B en C)), https://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-boek-voldoende-aannemelijk-gemaakt-verzoek-inzage-bewijsbeslag-toegewezen

Uitspraak ingezonden door Y. Moszkowicz, Moszkowicz Advocaten Utrecht.

Auteursrechtinbreuk op boek voldoende aannemelijk gemaakt: verzoek inzage bewijsbeslag toegewezen

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 27 mei 2016, IEF 15979; ECLI:NL:RBNNE:2016:2521 (X tegen B en C)
Kort geding, artikel 1019a jo. artikel 843a Rv, inzageverzoek bewijsbeslag, auteursrechtinbreuk voldoende aannemelijk gemaakt. Eiser is auteursrechthebbende op het boek 'De Straatvechter, mijn verhaal'. Bij DMF is in 2012 het plan ontstaan om een dramaserie te produceren gebaseerd op de gebeurtenissen rondom de familie van eiser. De gedaagden B en C zijn door DMF benaderd om hiervoor een scenario te schrijven. Eiser stelt dat B en C voor dit scenario auteursrechtelijkbeschermde elementen uit het boek hebben overgenomen. Eiser vordert inzage in de "definitieve versies van de Synopsis, het Scenario en het Script van de in de dagvaarding bedoelde dramaserie."

Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt dient dan zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt (r.o. 4.6). De voorzieningenrechter meent dat eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van (dreigende) auteursrechtelijke inbreuk (r.o. 4.10) en beveelt gedaagden inzage door een vertrouwelijke tussenpersoon te gedogen (r.o. 5.1).

4.1. In geschil is primair of en zo ja in hoeverre eiser op grond van het bepaalde in artikel 1019a j° artikel 843a Rv (geclausuleerd) recht heeft op inzage in en afschrift van de door het bewijsbeslag getroffen bescheiden.

4.4. Artikel 843a Rv, welke bepaling eveneens relevant is voor de beoordeling van een verzoek gebaseerd op artikel 1019a Rv, voorziet niet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden jegens degene die deze te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, maar deze bepaling stelt het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden afhankelijk van een drietal cumulatieve vereisten. Op grond van het eerste lid van artikel 843a Rv moet de eiser (i) een rechtmatig belang hebben bij de inzage, het afschrift of het uittreksel en (ii) moet hij inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden (iii) aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij is of was; daaronder valt mede een rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad.

4.10. Terzake van de ‘bedscène’ overweegt de voorzieningenrechter dat deze scène – gelet op de thans bekende gegevens – een zodanige gelijkenis vertoont met de relevante passage uit het boek dat eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een (dreigende) auteursrechtelijke inbreuk.Immers, de in het boek beschreven passage sluit op belangrijke elementen aan op de scène zoals beschreven in de verklaringen van de figuranten die aan deze scène hebben meegewerkt. Zo is de hoofdpersoon in de scène een op eiser gebaseerd personage die samen met zijn vriendin op haar initiatief voor het eerst heroïne aanbiedt. Deze elementen komen ook voor in de desbetreffende passage uit het boek. Bovendien vindt de scène, net als in het boek, plaats in de slaapkamer. Ten aanzien van deze gegevens is niet gebleken dat deze gegevens - anders dan uit het boek van eiser - publiekelijk bekende gegevens zouden zijn. (...)

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt gedaagden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te gedogen dat DigiJuris inzage krijgt in de op 22 april 2016 in conservatoir beslag genomen bescheiden om vast te stellen welke de laatste versie van het scenario is en dat DigiJuris de onder overweging 4.11.2. vermelde stappen zal nemen;

Op andere blogs:
MediaReport