IEF 18620

Auteursrechtinbreuk illustraties MP-atlassen door Meda Pharma

Rechtbank Amsterdam 31 juli 2019, IEF 18620 (X tegen Meda Pharma) Auteursrecht. X houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitgeven van patiëntenvoorlichtingsmaterialen. X sluit een overeenkomst met een illustrator over de gebruiksrechten op zijn illustraties uit de KNO-atlas. De MP-atlassen bevatten advertenties voor o.a. geneesmiddelen die door Meda Pharma zijn geregistreerd en stemmen overeen met de uitgegeven KNO-atlas. X heeft contact opgezocht met Meda Pharma over het vermoeden van inbreuk. Na verlof van de rechtbank heeft X bewijsbeslag gelegd onder Meda Pharma op alle documenten die betrekking hebben op de inbreuk op de auteursrechten van de illustrator en de persoonlijkheidsrechten van X. Meda Pharma heeft daarop een onthoudingsverklaring getekend. X vordert Meda Pharma tot het verstrekken van inzage aan X van o.a. administratieve bescheiden, correspondentie en facturen over de hoeveelheden geproduceerde en geleverde patiëntenatlassen waarin illustraties zijn gebruikt. Er is sprake van inbreuk en de vorderingen worden toegewezen.

Toerekening
4.10. Anders dan Meda Pharma meent, is de inbreuk wel degelijk aan haar toe te rekenen. Zij is immers de partij gewest die deze illustraties openbaar heeft gemaakt. Verder is voor inbreuk op grond van de Auteurswet geen opzet of kwade trouw vereist, zodat ook het onbewust schenden van auteursrechten voor rekening en risico komt van de inbreukmaker. Het verweer dat Meda Pharma niet verantwoordelijk is voor de inhoud of de productie van de MP-atlassen, slaagt evenmin. Die omstandigheid neemt immers niet weg dat zij de onrechtmatig geproduceerde MP-atlassen heeft verspreid, hetgeen een zelfstandige vorm van openbaarmaking in de zin van art. 12 lid 1 Auteurswet is zodat daarvoor toestemming is vereist van de rechthebbende. Nu Meda Pharma die toestemming niet heeft verkregen, staat vast dat zij inbreuk heeft gemaakt.

4.13. Het voorgaande betekent dat Meda Pharma met de verspreiding van de MP-atlassen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van de illustrator, althans de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten van X.

Inzage bescheiden
4.25 […] Naar de rechtbank begrijpt, heeft X op grond hiervan het vermoeden dat sprake is van verdere inbreuk door Meda Pharma, waarbij de gevorderde inzage relevant zal zijn voor de vaststelling van zijn rechtspositie daaromtrent. Dit vermoeden is gezien de hiervoor genoemde stellingname van Meda Pharma en de reeds vastgestelde inbreuk voldoende gefundeerd om een rechtmatig belang bij inzage te kunnen aannemen.