IEF 17689

Auteursrechten van programmamakers dienen te worden beschermd

Rechtbank Limburg 18 april 2018, IEF 17689 (Videma tegen Animo) Auteursrecht. Animo exploiteert een hotel en heeft op de hotelkamers de mogelijkheid gecreëerd voor gasten om televisie te kijken. Videma vordert onder meer dat de openbaarmaking van door hun vertegenwoordigde televisieprogramma's wordt gestaakt
. Nu Animo weigert om een licentie af te nemen, dient zij de daardoor door Videma geleden schade te vergoeden. Waar het om gaat is dat de auteursrechten van de diverse programmamakers beschermd dienen te worden en dat Videma die wettelijk verankerde rechten namens de programmamakers handhaaft. De vordering wordt toegewezen.

4.3. Pas bij antwoord in deze procedure stelt Animo dat zij de bekabeling (van de televisies) in eigen beheer heeft aangelegd en dat die bekabeling niet juist was waardoor er geen signaal tot de hotelkamers kwam. Dit verdraagt zich niet met alle - veelvuldige - correspondentie voorafgaande aan de procedure waarin Animo zich juist keer op keer expliciet op het standpunt stelde dat zij de mogelijkheid heeft gecreëerd voor gasten om televisie te kijken, zodat de kantonrechter aan dit verweer voorbij gaat.

4.4. Er dient derhalve vanuit te worden gegaan dat in 2016 en 2017 de mogelijkheid is geboden om op de tien kamers van het hotel tv te kunnen kijken. Daarmee staat vast dat in die jaren sprake is geweest van openbaarmaking als bedoeld in de Auteurswet. Nu Animo weigert om daarvoor een licentie af te nemen, dient zij de daardoor door Videma geleden schade te vergoeden. Dat zij die schade begroot op de prijs voor een licentie zonder enige korting, is naar het oordeel van de kantonrechter niet onredelijk. De omvang van de tarieven is, zo staat onweersproken vast, in samenspraak met de KHN vastgesteld en komt niet onredelijk voor.

Dat de gasten volgens Animo niet of nauwelijks daadwerkelijk tv kijken is, zoals Videma terecht stelt, niet relevant. Dat gasten tegenwoordig ook via andere wegen dan de tv's in de hotelkamers dezelfde programma's kunnen bekijken is evenmin relevant (volgens Animo is in dit kader sprake van "achterhaalde" wetgeving en jurisprudentie, maar zij gaat er daarbij gemakshalve aan voorbij dat de betreffende wetgeving en jurisprudentie wel degelijk geldend is). Ook het gegeven dat tussen die programma's door reclames worden uitgezonden, zoals Animo bij herhaling heeft aangevoerd, doet niet ter zake. Waar het om gaat is dat de auteursrechten van de diverse programmamakers beschermd dienen te worden en dat Videma die wettelijk verankerde rechten namens de programmamakers handhaaft. Zo simpel is het. Dat Animo, na door Videma bij herhaling op de ter zake betrekking hebbende regels te zijn gewezen, er desondanks - kennelijk - voor heeft gekozen om geen juridisch advies in te winnen maar in plaats daarvan hardnekkig en op onjuiste gronden blijft weigeren om een licentie af te nemen, dient voor haar rekening te blijven. Het gevorderde onder 4. zal derhalve worden toegewezen.

De kantonrechter

5.1. veroordeelt Animo om met onmiddellijke ingang de openbaarmaking van door Videma vertegenwoordigde televisieprograrnma's te staken en gestaakt te houden