IEF 17610
  • Rechtbank Amsterdam
    29 mrt 2018
  • Essential Aesthetics tegen Amsterdam Aesthetics

Amsterdam Aesthetics is niet gelijkluidend aan Essential Aesthetics en wijkt niet in slechts geringe mate af

essential aesthetics amsterdam aesthetics

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 maart 2018, IEF 17610 (Essential Aesthetics tegen Amsterdam Aesthetics) Handelsnaamrecht. Contract. Essential Aesthetics houdt zich bezig met medische diensten op het gebied van plastische, reconstructieve en anti-aging behandelingen. Partners zijn persoonlijk en zakelijk uit elkaar gegaan middels aandelenoverdracht aan de een. De ander richt Amsterdam Aesthetics op. Essential Aesthetics vordert een verbod op gebruik van de handelsnaam Amsterdam Aesthetics, de bijbehorende domeinnaam, het ontwerp van de website en het Amsterdam Aesthetics logo. Voorzover er geen is handelsnaaminbreuk en auteursrecht inbreuk, heeft Essential Aesthetics gesteld dat ook zonder IE-inbreuk de (niet inbreukmakende gelijkenissen) in combinatie met het inhuren op ZZP-basis van dezelfde artsen, een onrechtmatige daad opleveren jegens Essential Aesthetics. Het inhuren van (deels) dezelfde artsen en plaatsen daarvan op de website zou onrechtmatig zijn omdat het bij zou dragen aan (onrechtmatige) verwarring. Die vorderingen worden afgewezen. Enkel verbiedt de voorzieningenrechter om gebruik te maken van e-mailadressen en andere contactgegevens van klanten van Essential Aesthetics en gedurende 2 jaar contacten te onderhouden in de zin van de vaststellingsovereenkomst.

5.2.X heeft dit contactverbod (via Amsterdam Aesthetics) overtreden. Hij betwist dat hij gebruik heeft gemaakt van het adressenbestand van Essential Aesthetics, maar het feit dat zijn nieuwsbrief terecht is gekomen op een speciaal aangemaakt e-mailadres van een Essential Aesthetics klant doet anders vermoeden. Genoeg om de vorderingen onder a. en b. toe te wijzen. Of X in december 2017 het contactverbod heeft overtreden door aanwezig te zijn bij een Haagse society lunch kan niet worden vastgesteld. Partijen verschillen van mening of X daar in privé aanwezig was of als vertegenwoordiger van Amsterdam Aesthetics. Van een spoedeisend belang bij toewijzing van de boete van € 5.000,00 vanwege deze overtreding is niet gebleken.

X heeft nog aangevoerd dat hij onmogelijk kan nagaan of in een door hem aangekocht adressenbestand klanten van Essential Aesthetics zitten. Die heeft echter aangeboden om dit in voorkomend geval op haar kosten door een onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken. Dat staat dus aan toewijzing niet in de weg.

5.3. Essential Aesthetics heeft erop gewezen dat X daarmee inbreuk heeft gemaakt op de vaststellingsovereenkomst en dat in artikel 3 van een door partijen op 18januari 2017 ondertekende side letter staat dat zij zich in dat geval niet langer hoeft te onthouden van het invorderen van het uit de rekening-courant verschuldigde bedrag van € 85.000,00. Dat mag zo zijn, maar dat betekent nog niet dat zij ook een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van dat bedrag in kort geding, te minder nu ervan kan worden uitgegaan dat X dat bedrag op dit moment niet kan betalen. Partijen hebben destijds immers niet voor niets vastgesteld dat hem vijf jaar de tijd zou worden gegund om dat bedrag bij elkaar te krijgen.

handelsnaam 5.4. De naam Amsterdam Aesthetics is niet gelijkluidend, als bedoeld in artikel 5.4 van de vaststellingsovereenkomst, aan de naam Essential Aesthetics en wijkt daarvan ook niet in slechts geringe mate af als bedoeld in artikel 5 Handelsnaarnwet. laat staan dat als gevolg daarvan, mede gelet op de plaats van vestiging van de beide klinieken, verwarring bij het publiek te duchten is. Essential betekent heel iets anders dan Amsterdam en klinkt ook niet hetzelfde, al helemaal niet als Amsterdam op zijn Nederlands wordt uitgesproken. Aesthetics is van beschrijvende aard en wordt, zoals X en Amsterdam Aesthetics hebben laten zien. wel vaker in combinatie met een ander woord gebruikt. Als in dit geval verwarring is ontstaan dan is dat gekomen doordat X klanten van Essential Aesthtics benaderde, wat hem. zoals hiervoor overwogen, zal worden verboden.

logo 5.5. De logo’s hebben beide een driehoekige vorm met een punt naar boven en aan de onderkant krullen. maar daarmee houdt de gelijkenis op. In het logo van Essential Aesthetics is het profiel van een hoofd te zien. Het zou een gestileerde lotusvorm zijn. Het logo van Amsterdam Aesthetics heeft geen profiel van een hoofd en kan heel goed worden gezien als twee gestileerde letters ‘A’. zoals Amsterdam Aesthetics heeft betoogd. Van strijd met de vaststellingsovereenkomst of slaafse nabootsing is geen sprake.

website 5.6. Sinds het uiteengaan van partijen hebben zij beide hun website veranderd. De huidige website van Amsterdam Aesthetics lijkt niet zodanig op de toenmalige van Essential Aesthetics dat kan worden gesproken van slaafse nabootsing. Daarbij is mede van belang dat Amsterdam Aesthetics heeft laten zien dat tal van vergelijkbare websites een menubalk over de hele breedte hebben met een foto van een vrouwelijk model. Als er al enige overeenkomst is dan lijkt die dus functioneel bepaald te zijn.

De voorzieningenrechter

in conventie 7. 1. verbiedt X om, al dan niet via Amsterdam Aesthetics, na betekening van dit vonnis gebruik te maken van de e-mailadressen en andere contactgegevens van klanten van Essential Aesthetics,

8 7.2. verbiedt X om. al dan niet via Amsterdam Aesthetics. na betekening van dit vonnis in enigerlei vorm voor zichzelf ofvoor derden (in)directe contacten te (doen) onderhouden. voor de duur van twee jaren na 12 januari 2017. met (voormalige) klanten van Essential Aesthetics in de zin van artikel 5.2. en 5.3 van de vaststellingsovereenkomst,