IEF 20717

Alv en studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht op 17 juni

De alv en studiemiddag van de Vereniging voor Auteursrecht vindt plaats op vrijdag 17 juni a.s. om 13.30 uur bij de Tolhuistuin in Amsterdam. De middag zal in het teken staan van het Auteurscontractenrecht.

Tot 4 juli 2022 ligt het voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht ter consultatie voor. De wijzigingen hebben tot doel de positie van de maker tegenover de exploitant nader te versterken. In het voorontwerp worden onder andere de volgende wijzigingen voorgesteld:

Aanpassing vormvereisten om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten
- Schending aktevereiste voor overdracht auteursrecht wordt gesanctioneerd (artikel 2 Aw)
- Voor exploitatieovereenkomsten (overdracht en exclusieve licentiering) wordt schriftelijkheidsvereiste geïntroduceerd. Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst wordt geacht een niet exclusieve licentie te zijn verleend (art. 25ba Aw).

Juridische inbedding van de “herroeping” van het auteursrecht ingeval van non usus
- ontbinding exploitatieovereenkomst wegens non usus wordt vervangen door opzegging exploitatieovereenkomst wegens non usus (artikel 25e Aw)

Proportionele en billijke vergoeding voor filmmakers bij exploitatie video on demand
- Uitzondering recht op proportionele en billijke vergoeding voor filmmakers bij video on demand tegen betaling vergoeding door het publiek wordt afgeschaft (artikel 45d Aw)

Daarnaast staan deze middag de ervaringen centraal met de toepassing van de open access bepaling (artikel 25fa Aw). De bepaling wordt niet aangepast, is dat een gemiste kans?

U kunt zich aanmelden via email: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl. De uitnodiging met het volledige programma volgt binnenkort.