IEF 19793

Aanwijzing door CvTA wordt vernietigd

Rechtbank Den Haag 12 februari 2021, IEF 19793; ECLI:NL:RBDHA:2021:1150 (Sena en NPO tegen CvTA) Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten geeft Sena een bindende aanwijzing om op de website de actuele standaardlicentieovereenkomsten met NPO, RPO en OLON en de normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen, openbaar te maken. In geschil is of deze overeenkomsten standaardlicentieovereenkomsten zijn zoals bedoeld in artikel 2p, eerste lid, sub c, van de Wet Toezicht. Uitleg van de Richtlijn 2014/26/EU. De grammaticale uitleg binnen de systematiek van de Richtlijn van de begrippen 'standaardlicentieovereenkomst ' en 'normaal toepasselijke tarieven inclusief kortingen' leidt niet tot een ruime uitleg. De beroepen van Sena en de NPO zijn gegrond. De aanwijzing wordt vernietigd.

3.9.

Naar het oordeel van de rechtbank spitst het verschil van inzicht tussen partijen met betrekking tot de grammaticale betekenis van de begrippen “standaardlicentieovereenkomst” en “normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen” zich toe op de betekenis van de daarin voorkomende bijvoeglijke naamwoorden “standaard” en “normaal toepasselijke”. De rechtbank constateert dat deze woorden grammaticaal meerdere betekenissen kunnen hebben, maar volgt Sena in haar betoog dat het enkele feit dat een woord twee of meer grammaticale betekenissen kan hebben, niet betekent dat al deze betekenissen de ‘in de omgangstaal gebruikelijke betekenis’ voor een bepaalde situatie zijn. Afgaande op de definiëring van deze woorden in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale, is de rechtbank van oordeel dat de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis van het begrip “standaard” als bijvoeglijk naamwoord is: “normaal, geldend voor alle gevallen” en van het begrip “normaal”: “volgens de regel; gewoon”.

Hiervan uitgaande concludeert de rechtbank dat de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis van het begrip ‘standaard(licentie)overeenkomst’ is: een (vooraf vastgestelde) modelovereenkomst of anderszins vaststaand erkend voorbeeld of model die/dat in de regel wordt gebruikt om licenties te verstrekken. Een model licentieovereenkomst waarbij de gebruiker enkel nog zijn gegevens moet invullen en waarover niet wordt onderhandeld past in deze definitie. Normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen zijn de tarieven die in de regel gelden en als zodanig zijn vastgesteld, bijvoorbeeld in vooraf bekendgestelde standaardtabellen.

Individueel uitonderhandelde licentieovereenkomsten die het model van de standaardlicentieovereenkomst niet volgen, en waarbij wordt afgeweken van de tarieven die in de regel worden toegepast, vallen niet onder de begrippen “standaardlicentieovereenkomst” en “normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen”. De omstandigheid dat een individueel uitonderhandelde (licentie)overeenkomst, die afwijkt van het standaard model, gelijkelijk gelding heeft voor meerdere gebruikers of een bepaalde categorie van gebruikers, maakt dit nog niet tot een ‘standaard(licentie)overeenkomst’.

In het verlengde daarvan geldt hetzelfde voor een uitonderhandeld tarief of ‘lump sum’. Ook al geldt deze ‘lumpsum’, nadat deze is uitonderhandeld, gelijkelijk ten aanzien van meerdere gebruikers of een bepaalde categorie van gebruikers; dat maakt het nog geen ‘normaal toepasselijk tarief, inclusief kortingen’.