IEF 305

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

A-G :

Conclusie van advocaat-generaal Ruiz - Jaroba Colomber in de gevoegde zaken C-465/02 en C-466/02 Bondsrepubliek Duitsland en Koninkrijk Denemarken v. Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake de oorsprongsbenaming "Feta" 

Volgens de A-G voldoet de naam "feta" aan de vereisten van een beschermde oorsprongsbenaming, omdat hij duidt op een kaas die afkomstig is uit een groot deel van Griekenland en waarvan de kwaliteit of de kenmerken toe te schrijven zijn aan het geografische milieu, terwijl de productie, de verwerking en de bereiding ervan in een welbepaald gebied plaatsvinden.

Vo 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 beschermd geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen waarvoor er een verband bestaat tussen de kenmerken van het product en de geografische oorsprong ervan.

Reeds in 1996 werd op verzoek van Griekenland de benaming "feta" geregistreerd, in 1999 werd deze verordening om formele redenen nietig verklaard door het Hof. De Commissie nam vervolgens maatregelen om deze gebreken te herstellen en dit leiidde tot een Verordening waarin de naam "feta" in het register van oorsprongebamingen werd ingeschreven. Duitsland en Denemarken verzochten om nietigverkalring van deze verordening.

De A-G oordeelt dat het woord "feta"  geen soortnaam vormt omdat  "het woord "feta" binnen de grenzen van de Gemeenschap niet algemeen wordt gebruikt omdat het onlosmakelijk wordt geassocieerd met een bepaald voedingsmiddel, namelijk de kaas die in een groot gebied in Griekenland wordt bereid met schapenmelk of een mengsel van schapen- en geitenmelk, door middel van een natuurlijk en ambachtelijk procédé waarbij de kaas uitlekt zonder druk."

Na afweging van 1) het traditionele karakter van de benaming, 2) de aanduiding van een levensmiddel dat afkomstig is uit bepaalde gebieden, 3) de kwaliteit die aan het geografische mileiu toe te schrijven is en 4) de productie, verwerking en bereiding in een bepaald gebied, komt de A-G tot het oordeel dat het woord "feta" voldoet aan de voorwaarden om te worden beschouwd als een traditionele benaming, die met een oorsprongsbenaming kan worden gelijk gesteld en daarom over het gehele grondgebied van de Gemeenschap moet worden beschermd. Lees persbericht  of conclusie (nog niet in het Nederlands of Engels beschikbaar)