IEF 19583

Vordering uitzendverbod tv-programma afgewezen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 november 2020, IEF 19583, IT 3324; ECLI:NL:RBAMS:2020:5578 (Eiser tegen Fremantle) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. Afwijzing preventief uitzendverbod van een aflevering van het programma 'Zeeman confronteert: Stalkers' waarin aandacht wordt besteed aan stalking. Eiser stelt dat de uitzending inbreuk maakt op zijn privacy en bescherming van zijn eer en goede naam. Er wordt overwogen dat een preventief verbod alleen kan worden toegewezen in uitzonderlijke omstandigheden waarbij sprake dient te zijn van een evidente onrechtmatigheid. Daarvan is in dit geval geen sprake. Geoordeeld wordt dat Fremantle aandacht mag besteden aan het onderwerp stalking en de zaak van eiser. Fremantle hoeft geen onomstotelijk bewijs te leveren van de stalking. De toets is of de uitlatingen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal en dat is in casu het geval. Fremantle heeft daarnaast voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden. Tevens zijn door Fremantle de nodige maatregelen getroffen om de privacy van eiser te waarborgen. De stem van eiser dient nog onherkenbaar te worden gemaakt. Voor zover personen uit zijn familie en kennissen- of werkkring hem zullen herkennen, geldt dat het verlies van zijn goede naam een voorzienbaar gevolg is van zijn eigen handelen. De uitingsvrijheid van Fremantle weegt in dit concrete geval gezien de omstandigheden zwaarder dan de privacybelangen van eiser.

4.9.
Fremantle heeft daarnaast nog de volgende maatregelen genomen om de privacy van [eiser] te waarborgen:
- de voor- en achternaam worden niet genoemd;
- de woonplaats wordt niet genoemd;
- kentekens zijn onherkenbaar gemaakt/geblurd en de auto van [eiser] is een veel voorkomend model in de eveneens veel voorkomende kleur zwart;
- straatnamen en andere locatieaanduidingen worden niet genoemd;
- huisnummers zijn onherkenbaar gemaakt;
- er wordt op geen enkele wijze gerefereerd aan de voormalig werkgever van [eiser] ;
- de ex-vriendin wordt aangeduid met de fictieve naam Myrthe.

Onder deze omstandigheden is de privacy van [eiser] behoorlijk gewaarborgd en is aannemelijk dat hij niet door het grote publiek zal worden herkend. Daarnaast zal alleen aan Fremantle worden opgelegd de stem van [eiser] te vervormen, zodat ook die onherkenbaar is. Niet aannemelijk is dat een zoektocht op internet op zijn naam zal leiden naar het programma. In zoverre is de voorzienbare schade aan de eer en goede naam van [eiser] , nu hij nog niet veroordeeld is, dan ook beperkt. [eiser] heeft nog gesteld dat hij door het tonen van beelden van Myrthe en van zijn auto toch herkend zal kunnen worden. Voor zover personen uit zijn familie en kennissen- of werkkring hem aan een combinatie van factoren toch zullen herkennen, geldt dat het verlies van goede naam een voorzienbaar gevolg is van zijn eigen handelen.

4.10.
De conclusie is dat het recht op vrijheid van meningsuiting van Fremantle in dit geval zwaarder weegt dan het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van [eiser] . De vorderingen strekkende tot een verbod op het openbaar maken van het programma of beeld- en geluidsmateriaal dat bij de confrontatie op 12 september 2020 is gemaakt zullen dan ook worden afgewezen. Ook voor het opleggen van de subsidiair gevorderde beperkingen is geen aanleiding met uitzondering van de stemvervorming, nu Fremantle al heeft toegezegd de onder 4.9 genoemde maatregelen te zullen treffen, waarmee voor het overige voldoende aan het privacybelang van [eiser] tegemoet wordt gekomen en is voldaan aan de proportionaliteitstoets.