IEF 20189

Uitleg overeenkomst: architect is ontwerper, geen uitvoerder

Rechtbank Rotterdam 1 september 2021, IEF 20189; ECLI:NL:RBROT:2021:8615 (Eiseres tegen gedaagde) Gedaagde is architect en heeft een overeenkomst gesloten met eiseres. Eiseres heeft ervoor gekozen om met diverse individuele partijen het bouwproject te voltooien. Dit verliep niet zoals eiseres zich had voorgesteld. Hiervoor stelde zij gedaagde aansprakelijk, met als grondslag dat gedaagde zich ertoe heeft verbonden om de volledige zorg van de bouw op zich te dragen. Volgens eiseres heeft hij de rol van directievoerder dan wel bouwbegeleider op zich genomen en is vanuit die rol verantwoordelijk voor een deugdelijke oplevering van de woning. Gedaagde stelt dat hij louter architect is: primair ontwerper, geen uitvoerder. De rechtbank oordeelt dat nergens in de overeenkomst blijkt dat het onderdeel 'uitvoering' duidt op een rol als bouwbegeleider of directievoerder. Eiseres had moeten begrijpen dat gedaagde niet als hoofdaannemer optrad. De vorderingen worden afgewezen. 

4.3.3. Wellicht heeft [gedaagde 1] verdergaande werkzaamheden verricht dan op grond van de overeenkomst strikt noodzakelijk was, maar daaruit kan niet worden afgeleid dat hij alsnog een rol op zich heeft genomen (a) die niet past bij een architect (primair een ontwerper, geen uitvoerder) en (b) waar geen tegenprestatie van [eiseres] tegenover staat (er is immers nooit een andere prijs afgesproken). Om een dergelijke van het reguliere werk als architect afwijkende rol met verstrekkende verantwoordelijkheid als overeengekomen aan te nemen, moet sprake zijn van concrete afspraken op dat punt.

4.3.4. Uit het feit dat [naam bedrijf 5] vanaf de start van de bouw – op advies van [gedaagde 1] , omdat [eiseres] ervoor koos om niet met een hoofdaannemer te werken – als externe bouwbegeleider/coördinator is aangesteld, had [eiseres] eens te meer moeten begrijpen dat [gedaagde 1] die rol niet wilde aannemen. Uit de onder 2.5 aangehaalde omschrijving blijkt ook dat controle en coördinatie van het bouwproces, inclusief controle van de tekeningen van [gedaagde 1] als architect, tot de voornaamste taken van [naam bedrijf 5] behoorden.