IEF 17606

Ondanks dat er geen grieven zijn ingediend, toch proceskostenveroordeling ex 1019h Rv

Hof Den Haag 3 april 2018, IEF 17606 (MKO Ondernemers tegen TomTom) Proceskosten 1019h Rv. Hoger beroep tegen het oordeel dat het teken TOM anders is gebruik dan met TomTom overeengekomen [IEF 16465]. Na aanhoudingen wordt het verzoek van MKB tot doorhaling afgewezen. Ex 246 lid 1 Rv is doorhaling alleen mogelijk op verzoek van (beide) partijen. MKB heeft geen grieven ingediend en dient niet-ontvankelijk verklaard te worden. MKB wordt veroordeeld in de proceskosten ex 1019h Rv.

5. (...) De stelling van MKB dat de zaak als zeer eenvoudig in de zin van de Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven moet worden aangemerkt omdat nog geen proceshandelingen zijn verricht, zodat volgens die indicatietarieven het liquidatietarief moet worden toegepast, wordt niet gevolgd. De complexiteit van een zaak hangt niet alleen maar af van het aantal proceshandelingen. (...) ook de stelling van MKB dat de kosten van de advocaat van TomTom redelijkerwijs niet geacht kunnen worden samen te hangen met de in hoger beroep uit te voeren werkzaamheden omdat er geen grieven zijn ingediend, faalt. In het enkele feit dat deze werkzaamheden zijn verricht voordat grieven zijn ingediend, ziet het hof geen aanleiding om die werkzaamheden bij de begroting van de proceskosten buiten beschouwing te laten. Het hof zal daarom uitgaan van het door TomTom gevorderde bedrag van € 2.447,50 ex BTW.