IEF 18802

Levering valse horloges is een tekortkoming in de nakoming

Rechtbank Amsterdam 18 september 2019, IEF 18802; ECLI:NL:RBAMS:2019:7796 (Westwing tegen Perfect Wave) Westwing is gericht op het in Nederland verkopen van producten, met name op het gebied van wonen, via haar webshop. Perfect Wave is een in Polen gevestigde leverancier van modeproducten en accessoires. Westwing en Perfect Wave hadden een overeenkomst gesloten op grond waarvan Perfect Wave verplicht was horloges van Daniel Wellington, een Zweedse horlogeproducent, te leveren. De door Perfect Wave geleverde horloges zijn door Westwing op de markt gebracht en verkocht aan consumenten. Er is op verzoek van Daniel Wellinton een testaankoop gedaan op de website van Westwing. Uit de controle is vervolgens gebleken dat sprake is van een vals exemplaar, aangezien de serienummers niet bestaan en uit de uiterlijke kenmerken kan worden opgemaakt dat het niet gaat om een Daniel Wellington-horloge. Westwing heeft naar aanleiding van de levering van valse horloges een geding aanhangig gemaakt en eist ontbinding van de overeenkomst, terugbetaling van de koopprijs en aanvullende schadevergoeding op grond van non-conformiteiten tekortkoming in de nakoming. Gebleken en bewezen is in deze zaak dat de geleverde horloges vals zijn. Daarnaast heeft Perfect Wave haar stellingen betreffende de herkomst en authenticiteit van de horloges onvoldoende onderbouwd. Bijgevolg zijn de vorderingen van Westwing toegewezen.

4.13. De rechtbank is van oordeel dat Westwing voldoende heeft gemotiveerd en onderbouwd dat alle door Perfect Wave aan haar geleverde horloges vals zijn. Dat de onderzoeken naar de echtheid van de horloges zijn gedaan door Daniel Wellington zelf, betekent niet zonder meer dat aan deze onderzoeken geen bewijskracht toekomt (vgl. ECLI:NL:GHSHE:2013:5211). Dat Daniel Wellington de onderzochte uiterlijke kenmerken niet heeft gespecificeerd om redenen van vertrouwelijkheid en ter voorkoming van nieuwe inbreuken, ligt bovendien in de rede. Perfect Wave heeft de stellingen van Westwing in dit verband onvoldoende gemotiveerd betwist. Hiertoe overweegt de rechtbank als volgt.

[…]

4.16. De stelling van Perfect Wave, dat de horloges afkomstig zijn van Multi Trade en dat zij de horloges heeft ingekocht bij (distribiteurs van) Daniel Wellington, is op geen enkele wijze, bijvoorbeeld aan de hand van facturen of andere documenten, onderbouwd. Perfect Wave heeft – hoewel dat als leverancier van de horloges op haar weg had gelegen – evenmin andere, concrete informatie gegeven over de herkomst van de horloges. Of Daniel Wellington toestemming heeft gegeven voor de (verdere) verhandeling van producten, dient via een duidelijke ‘papertrail’ te worden vastgesteld. Daaruit moet blijken of de horloges (al dan niet via doorverkopers) afkomstig zijn van een door de merkhouder voor de verhandeling van deze horloges in de EER geautoriseerde bron dan wel de merkhouder zelf. De enkele verklaring namens Multi Trade is daartoe onvoldoende.

4.17. Gelet op het bovenstaande is Perfect Wave toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting om authentieke horloges te leveren aan Westwing.

[…]

4.21. Perfect Wave heeft onvoldoende betwist dat zij gerechtigd was tot de onderzochte productfoto’s. Zij heeft in dit verband geen enkele onderbouwing van haar rechten overgelegd. Gelet hierop is Perfect Wave toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting om productfoto’s te leveren waartoe zij gerechtigd is.

4.22. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat sprake is van twee tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Deze tekortkomingen zijn van zodanige betekenis dat deze de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen. De vordering van Westwing tot ontbinding van de overeenkomst zal dan ook worden toegewezen. Ook zullen de vorderingen uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en schadevergoeding kunnen worden toegewezen. Gelet hierop heeft Westwing geen belang meer bij een afzonderlijke toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht en behoeft ook de subsidiaire grondslag – dwaling – geen bespreking meer.