IEF 19276

Inbreuk op rechten BREIN door aanbieden IPTV-pakketten

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 12 juni 2020, IEF 19276; C/15/303857 (Brein tegen gerekwesteerde) [Gerekwestreerde] biedt onder de naam [handelsnaam], via zijn website [website] tegen betaling zogenaamde IPTV-pakketten aan. Met deze IPTV-pakketten krijgen gebruikers (via een hyperlink) toegang tot ongeautoriseerd (illegaal) aanbod van beschermde films, tv-series en (live)streams van televisiekanalen. Het gaat onder meer om de nieuwste (bioscoop)films, tv-series en alle denkbare televisiekanalen waarvoor normaal gesproken apart betaald moet worden.
De voorzieningenrechter beveelt de gerekwestreerde op straffe van verbeurte van een dwangsom het met een winstoogmerk aanbieden van hyperlinks of andere technische verwijzingen, al dan niet in de vorm van zogenaamde IPTV-pakketten, die gebruikers toegang bieden tot illegale streams of ander illegaal aanbod van beschermde werken, te staken en gestaakt te houden. Brein legde aan haar verzoek onder meer ten grondslag dat een dergelijk bevel noodzakelijk is om een dreigende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de bij Brein aangesloten houders van die intellectuele eigendomsrechten, te voorkomen.

De voorzieningenrechter
3.1. beveelt (gerekwestreerde) om te staken en gestaakt te houden ieder met winstoogmerk aanbieden van hyperlinks of andere technische verwijzingen, al dan niet in de vorm van zogenaamde IPTV-pakketten, al dan niet via [website] of enige andere website, die gebruikers toegang bieden tot illegale (live)streams of ander illegaal aanbod van beschermde werken, uitvoeringen, vastleggingen en uitzendingen;
3.2. veroordeelt [gerekwestreerde] tot betaling aan Brein van een dwangsom van € 500 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) waarop hij in strijd handelt met het in 3.1 gegeven bevel, of - zulks naar keuze van Brein - van een dwangsom van € 100 per individueel aangeboden hyperlink waarmee (gerekwestreerde] het bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, een en ander tot een maximum van in totaal € 50.000 is bereikt;

Uit het verzoekschrift:

28. Gelet op al hetgeen hierboven gesteld heeft BREIN recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan (Gerekwestreerde] tot het staken van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Verzoekster op grond van artikel 1019e Rv. Zoals toegelicht, is het risico van een kort geding dat [Gerekwestreerde) de website overdraagt aan een (in het buitenland gevestigde en/of anonieme) derde en dat het inbreukmakend handelen gewoon doorgaat. Het spoedeisend belang blijkt niet alleen uit de doorlopende inbreuk, maar ook uit het feit dat BREIN bewijs heeft dat tijdens de coronacrisis een groot aantal pakketten bij (Gerekwestreerde] worden afgenomen. Met het doorlopend inbreukmakend handelen maakt (Gerekwestreerde] dus grote winsten. De schade voor rechthebbenden loopt elke dag verder op en de kans dat deze kan worden verhaald op Gerekwestreerde is uitermate gering. Gerekwestreerde is een populaire aanbieder in Nederland. Het percentage consumenten dat gebruik maakt van dit soort illegale diensten blijkt in Nederland relatief hoog. Des te langer Gerekwestreerde actief kan blijven met zijn illegale handel, des te meer consumenten gewend raken aan dergelijk illegaal aanbod met relatief lage prijzen waarvan geen cent bij de makers en auteursrechthebbenden terecht komt.