IEF 17752

Inbreng namens Platform Makers op internetconsultatie Wet Toezicht

Inbreng namens Platform Makers op de internetconsultatie aanpassingswet Wet Toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 7 juni 2018. Zie internetconsultatie IEF 17621

Belangrijk aandachtspunt voor alle rechthebbenden die bij een CBO zijn aangesloten, is [daarom en daarbij], de concurrentiepositie van in Nederland gevestigde, onder wettelijk toezicht staande, CBO’s die gediend zijn met een gelijk speelveld. Dat gelijke speelveld kan worden gegarandeerd door:

• in de wet Toezicht niet onnodig zwaardere eisen te stellen dan aan buitenlandse CBO’s: met name het ex ante toezicht op tarieven is in dit opzicht onnodig beperkend;
• aan eventueel onder toezicht geplaatste ‘onafhankelijke beheersorganisaties’, die dezelfde activiteiten ontplooien als een CBO, dezelfde eisen te stellen als aan een CBO.