IEF 15785

HvJ EU: de Sonos Zoneplayer moet worden ingedeeld onder post 8519

HvJ EU 17 maart 2016, IEF 15785; IEFbe 1736; IT 2015; C-84/15; ECLI:EU:C:2016:184 (Sonos Europe tegen Staatssecretaris van Financiën)
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de posten 8517, 8518, 8519, 8527 en 8543 van de gecombineerde nomenclatuur zoals opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Sonos Europe en de Staatssecretaris van Financiën over de tariefindeling van standalone toestellen. Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

De gecombineerde nomenclatuur zoals opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie die achtereenvolgens voortvloeit uit verordening (EG) nr. 1031/2008 van de Commissie van 19 september 2008 en verordening (EG) nr. 948/2009 van de Commissie van 30 september 2009, moet aldus worden uitgelegd dat een standalone toestel dat is ontworpen voor het ophalen, ontvangen en via streaming in de vorm van versterkt geluid weergeven van geluidsbestanden, zoals het toestel in het hoofdgeding, moet worden ingedeeld onder post 8519 van deze nomenclatuur, onder voorbehoud van de beoordeling door de verwijzende rechter van alle feitelijke elementen waarover hij beschikt.

Gestelde prejudiciële vraag:

Dienen de posten 8517, 8518, 8519 en 8527 van de GN aldus te worden uitgelegd dat een product als in dit arrest omschreven (de Zoneplayer), dat digitale informatie ontvangt en zonder deze op te slaan (‚streaming’) in de vorm van geluid versterkt weergeeft door middel van vijf (geïntegreerde) luidsprekers en/of doorstuurt naar andere apparaten in het lokale netwerk, vatbaar is voor indeling onder een of meer van deze posten, en zo ja welke? Of dient post 8543 van de GN aldus te worden uitgelegd dat een apparaat als de Zoneplayer daaronder moet worden ingedeeld als elektrisch apparaat met een eigen functie?