IEF 17538

Goedkeuring wijziging statuten Sekam voor het in rechte mogen optreden namens rechthebbenden

CvTA-besluit 27 februari 2018, IEF 17538; kenmerk 2018037 (goedkeuring wijziging statuten Sekam) Sekam verzocht aangevuld met informatie naar aanleiding van vragen van het College, om goedkeuring van wijziging van haar statuten. Het College besloot op 27 februari 2018 deze wijziging van de statuten van Sekam goed te keuren. Het verzoek tot goedkeuring blijft voorlopig beperkt tot een wijziging van de statuten m.b.t. het (doen) voeren van gerechtelijke procedures die dienstig zijn aan de belangen van de bij Sekam aangesloten rechthebbenden. Met deze wijziging komt SEKAM tegemoet aan een verzoek van de Rechtbank Den Haag die in een door u aangespannen gerechtelijke procedure gewezen heeft op deze omissie in de statuten.

Aan het verlenen van diensten door CBO's die niet direct samenhangen met het (collectieve) beheer van auteurs- of naburige rechten stelt het College in ieder geval de randvoorwaarde dat de rechthebbenden hiermee akkoord gaan. ln het onderhavige geval heeft het bestuur van Sekam hiermee ingestemd, waardoor - binnen het governancemodel waarvoor Sekam heeft gekozen (wél een toezichthoudend bestuur en een directie, maar geen vergadering van aangeslotenen) - is voldaan aan deze randvoorwaarde.

Daarnaast constateert het College dat ook andere CBO's, waaronder bijvoorbeeld Lira, Norma en Vevam, in hun statuten een brede doelstelling hebben opgenomen om 'de materiële en immateriële belangen van de aangesloten rechthebbenden terzake van de uitoefening en handhaving van hun rechten te behart¡gen'. ln de praktijk voeren deze CBO's, met verwijzing naar deze brede doelstelling, gerechtelijke procedures ten behoeve van en namens de aangeslotenen rechthebbenden.

Het College wil u er wel op wijzen dat het College de inhoudingen die de CBO in mindering brengt op de incasso, om daarmee de kosten voor het (doen) voeren van gerechtelijke procedures namens de rechthebbenden te dekken, vooralsnog beschouwt als (c) 'andere inhoudingen, niet zijnde inhoudingen voor sociaal culturele doeleinden'1. Deze inhoudingen zijn te onderscheiden van de (a) inhoudingen voor'beheerskosten'en van de (b) 'andere inhoudingen, in het bijzonder inhoudingen voor sociaal culturele doeleinden' (zie ook: CvTA, Beleidskader Toezícht Collectief Beheer, januari 2O17, p,201. Ten aanzien van deze inhoudingen (het geheel van a, b en c) geldt dat deze redelijk dienen te zijn en in verhouding dienen te staan tot de verleende diensten. Verder dienen deze andere inhoudingen, evenals de inhoudingen voor socíaal culturele doeleinden, afzonderlijk te worden geadministreerd en verantwoord. Het College betrekt de categorie (c) 'andere inhoudingen, niet zijnde inhoudingen voor sociaal culturele doeleinden' bij de uitgaven van CBO's behorend bij de lS%-kostennormering van íncasso en repartitie en de normering van de jaarlijkse kostenstijging van CBO's (zie: CvTA, Beleidskader kosten en collectieve bestedingen, 30 maart 2015, p. 4: "alle uitgaven worden aangemerkt als beheerskosten met uitzondering von bestedingen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden, zulks ongeacht hoe de CBO zelf deze besteding aanmerkt."l. E.e.a. betekent dat het College de kosten samenhangend met het (doen) voeren van gerechtelijke procedures van Sekam jaarlijks zal beoordelen en indien het kostenpercentage van Sekam (ten opzichte van incasso en/of repartitie) zich boven de 15% bevindt, Sekam in de jaarrekening hiervoor een verklaring dient op te nemen, die het College vervolgens zal beoordelen.