IEF 19089

Gevel Lacet Bixx maakt inbreuk op auteursrecht gevel Cube Elite

Rechtbank Gelderland 5 maart 2020, IEF 19089; ECLI:NL:RBGEL:2020:1493 (Droomparken tegen Lacet) Droomparken c.s. stelt dat Lacet door het (onder meer) in Nederland te koop aanbieden van de recreatiewoning Lacet Bixx inbreuk maakt op het auteursrecht van Droomparken c.s. op de recreatiewoning Cube Elite. De vraag die eerst ter beantwoording voorligt, is of de Cube Elite in Nederland auteursrechtelijke bescherming geniet. Vervolgens ligt de vraag voor of de gevel van de Lacet Bixx inbreuk maakt op de auteursrechtelijk beschermde gevel van de Cube Elite in de zin van artikel 13 Aw. Aangenomen wordt dat de Cube Elite een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het is een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van art. 10 Aw. De totaalindruk van beide gevels stemmen overeen, de vormgeving van de gevel van de Lacet Bixx stemt in essentie geheel overeen met de gevel van de Cube Elite. Daarmee maakt de gevel van de Lacet Bixx inbreuk op het auteursrecht op de gevel van de Cube Elite.

4.4.

De vraag die eerst ter beantwoording voorligt, is of de Cube Elite in Nederland auteursrechtelijke bescherming geniet. Om als auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw te kunnen worden aangemerkt, moet het voortbrengsel in kwestie oorspronkelijk zijn, dat wil zeggen niet ontleend zijn aan een ander werk, en een eigen intellectuele schepping zijn van de maker die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. Het moet met andere woorden gaan om een voortbrengsel met een ‘eigen oorspronkelijk karakter’ die het ‘persoonlijke stempel van de maker’ draagt, welk criterium op hetzelfde neerkomt als de volgens het Europese Hof van Justitie benodigde ‘eigen intellectuele schepping’ als verwoord in het Infopaq 1-arrest (HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011/288 (Infopaq 1)). Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet (HR 22 februari 2013, NJ 2013/501 (Stokke/H3 Products)). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (HR 30 mei 2008, NJ 2008/556 (Erven Endstra/Nieuw Amsterdam)). De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Verder geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Het gaat erom of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is, dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 22 februari 2013, NJ 2013/501 (Stokke/H3 Products)). Daarbij is niet vereist dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt (HR 30 mei 2008, NJ 2008/556 (Erven Endstra/Nieuw Amsterdam).

 4.7.

Geconstateerd moet worden dat de vormgeving van de gevel van de Lacet Bixx, zoals weergegeven onder 2.5., in essentie geheel overeenstemt met de hiervoor genoemde kenmerken van de gevel van de Cube Elite, dat wil zeggen een vooruitspringende witte schoorsteenkolom in het midden met een zwart omlijste haardpartij en aan weerszijden een opbouw met soortgelijke raampartijen in ongeveer dezelfde verhoudingen ten opzichte van de witte schoorscheenkolom. Tussen de beide gevels bestaan ook verschillen, bijvoorbeeld in de indeling van de raampartijen en de gebruikte kleuren en materialen, maar die verschillen zijn in het geheel van ondergeschikte aard en niet relevant voor de totaalindruk die de beide gevels maken. De totaalindruk van de beide gevels is dan ook overeenstemmend. Daarmee maakt de gevel van de Lacet Bixx inbreuk op het auteursrecht op de gevel van de Cube Elite. Dat betekent dat er in beginsel aanleiding is voor de onder (i) gevorderde veroordeling van Lacet om zich te onthouden van iedere inbreuk op het auteursrecht van Droomparken c.s. op de Cube Elite door de Lacet Bixx, voorzien van deze gevel, te produceren en in het verkeer te brengen. Een belangenafweging brengt in de gegeven omstandigheden niet met zich dat een veroordeling daartoe in kort geding achterwege zou moeten blijven. Namens Lacet is bij de mondelinge behandeling verklaard dat van de Lacet Bixx slechts één prototype is gebouwd, zij geen enkele Lacet Bixx heeft verkocht en dat er nauwelijks belangstelling voor de Lacet Bixx bestaat. Dat betekent dat het belang van Lacet bij het kunnen produceren en verkopen van de Lacet Bixx zeer gering is en niet opweegt tegen het (spoedeisend) belang van Droomparken c.s. om te verhinderen dat inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrecht op de Cube Elite.