IEF 18847

Geen sprake van onbevoegdheid advocaat in tegenhouden publicatie

HR 22 november 2019, IEF 18847; ECLI:NL:HR:2019:1832 (Publicatie dagboek) De moeder van een vermoord persoon verzet zich tegen publicatie van (stukken uit) haar dagboek. De publicaties worden als onrechtmatig aangemerkt. Eiser in cassatie stelt dat het Hof ongelijk heeft in haar standpunt dat de advocaat van de moeder over toereikende procesvolmacht beschikt. Daarnaast wordt de vraag opgeworpen of een rechterlijk gebod is nageleefd en de daarmee samenhangende stelplicht en bewijslast. In navolging van de conclusie van de A-G [IEF 18724], wordt het beroep tot cassatie verworpen. De aangevoerde klachten worden verworpen zonder nadere motivering, nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

2.1 De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.