IEF 20104

Eisende partij deed zelf te weinig om bedrijfsgeheimen te beschermen

Rechtbank Limburg 30 juni 2021, IT 3599, IEF ; HA ZA 19-107 (Eiser en MSI tegen gedaagde en Raw Stones)  MSI is producent van een specifiek soort kerk- en kasteelstenen, genaamd Castle Stones. Raw Stones is producent van de gelijknamige steen, die ook binnen de categorie kasteelstenen te plaatsen is. Gedaagde was lange tijd distributeur voor MSI en heeft om die reden kennis kunnen nemen van het unieke productieproces van MSI. Later is gedaagde onder de naam Raw Stones stenen gaan produceren, die volgens MSI erg lijken op de Castle Stones. Gedaagde voert aan dat er nooit een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen en dat hij deze dus ook niet heeft kunnen schenden. De rechtbank gaat hierin mee. Ook oordeelt ze dat MSI niet heeft onderbouwd waarom aan de voorwaarden van artikel 39 lid 2 van het TRIP-verdrag is voldaan en dat MSI niet voldoende redelijke maatregelen heeft getroffen om haar bedrijfsgeheimen te beschermen. De vorderingen van MSI worden afgewezen. 

4.16. Gedaagde c.s. heeft gemotiveerd aangevoerd dat in dit geval niet is voldaan aan de in artikel 39 lid 2 TRIPS-Verdrag opgenomen criteria. MSI International c.s. heeft die stelling niet betwist. MSI International c.s. heeft ook geen feiten gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat is voldaan aan bovengenoemde criteria. MSI International e s. heeft zich zelfs expliciet op het standpunt gesteld dat het geschil gaat om een (contractuele) verplichting tot exclusiviteit en geheimhouding, en dat niet de bescherming van een bedrijfsgeheim wordt ingeroepen. MSI International c.s. heeft bij pleidooi-voor zover artikel 39 TRIPS al tot uitgangspunt genomen zou moeten worden bij de toepassing van artikel 6:162 BW- nog gewezen op lid 2 sub c van artikel 39 TRIPS. MSI International c.s. heeft daarbij echter niet aangevoerd dat is voldaan aan de in artikel 39 lid 2 TRIPS opgenomen criteria.

De gedragingen na 23 oktober 2018
4.17. Voor wat betreft deze gedragingen geldt dat de Wet bescherming bedrijfsgeheimen hierop van toepassing is. Om van een bedrijfsgeheim' in de zin van deze wet te spreken. dient te zijn voldaan aan drie voorwaarden. Kort gezegd moet 1). de informatie geheim zijn, 2), handelswaarde bezitten omdat die geheim is en 3), onderworpen zijn aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden. Ook voor wat betreft deze criteria geldt dat MSI International c.s. geen omstandigheden heeft gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat daaraan is voldaan. Van het treffen van redelijke maatregelen op het productieprocedé geheim te houden lijkt in elk geval geen sprake te zijn geweest Het terrein en de productiehal werden niet bewaakt, met medewerkers werd geen geheimhoudingsbeding overeengekomen (anders dat dat een algemeen geheimhoudingsbeding was opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de werknemers met de payroll-organisatie) en dat iedereen die het bedrijf betrad moest tekenen voor geheimhouding wordt wel gesteld door MSI International c.s. maar wordt op geen enkele wijze onderbouwd.