IEF 17499

De Consumentenbond heeft Roompot voldoende informatie beschikbaar gesteld om te reageren op onderzoek

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 februari 2018, IEF 17499; ECLI:NL:RBDHA:2018:1301 (Roompot tegen De Consumentenbond) Kort geding. Onrechtmatige publicatie. De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de hygiëne van, onder anderen, tien vakantieparken van Roompot. De Consumentenbond biedt Roompot de gelegenheid om op de bevindingen uit dit onderzoek te reageren. Roompot stelt dat haar onvoldoende informatie is geboden, zodat zij daarop niet adequaat kan reageren. De Consumentenbond heeft Roompot aanvullende informatie verschaft over het onderzoek, alsmede een Exel-sheet betreffende de verschillende meetwaarden die bij het onderzoek zijn geconstateerd. Haar vragen worden, naar het oordeel van Roompot, niet bevredigend beantwoord. De Consumentenbond laat weten dat zij geen antwoord zal geven op aanvullende vragen. Roompot vordert tevergeefs een verbod op het publiceren van de bevindingen. Roompot moet aan de hand van de haar beschikbaar gestelde informatie voldoende in staat zijn geweest een deugdelijke reactie geven. De Consumentenbond heeft de in acht te nemen zorgvuldigheid niet overschreden. De vordering wordt afgewezen.

4.9. Anders dan Roompot lijkt te betogen, is de Consumentenbond - op basis van vaste jurisprudentie - niet verplicht om Roompot (i) in de gelegenheid te stellen te reageren op (de uitkomsten van) het onderzoek en/of (ii) in het bezit te stellen van de proefdruk of het concept van de betreffende publicatie (zie o.a. ECLI:NL:HR:1987:AC1068). Desondanks heeft de Consumentenbond Roompot de mogelijkheid geboden om te reageren op de bevindingen. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Roompot aan de hand van de haar beschikbaar gestelde informatie voldoende in staat moet zijn een deugdelijke - inhoudelijke - reactie te verstrekken aan de Consumentenbond. Van de Consumentenbond kan - mede bezien in het licht van het bovenstaande - niet worden verlangd dat zij alle vragen van Roompot beantwoordt, noch dat zij aan Roompot de proefdruk of het conceptartikel ter beschikking stelt voordat tot publicatie kan worden overgegaan. De strekking van de hierop gerichte vordering, komt in feite erop neer dat eerst tot publicatie mag worden overgegaan nadat Roompot daarvoor toestemming heeft gegeven. Dat is in feite een vorm van censuur en dat kan en mag niet. Overigens was de - tot tweemaal toe verlengde - termijn waarbinnen Roompot kon reageren op de bevindingen nog niet verstreken op het moment dat het onderhavige kort geding aanhangig werd gemaakt en heeft de Consumentenbond op de zitting aangegeven dat Roompot op dat moment nog steeds inhoudelijk mag reageren, ook al was de laatstelijk gegunde termijn toen reeds verstreken.

4.12. Een en ander leidt tot de conclusie dat in het bestek van dit kort geding niet kan worden aangenomen dat de Consumentenbond door middel van de voorgenomen publicatie de in acht te nemen zorgvuldigheid heeft overschreden, dan wel zal overschrijden. Van het door Roompot gestelde onrechtmatig handelen van de Consumentenbond is daarmee dan ook geen sprake, zodat het recht van de Consumentenbond op vrije meningsuiting in dit geval dient te prevaleren boven het door Roompot ingeroepen recht op bescherming van haar. eer en goede naam.